Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Ara Sınavı 5
1.
“Yemenli” diye anılan ve 1580-1604 yılları arası görev yaptığı Yemen’i gerçek manada Osmanlı toprağı haline getiren isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hasan Paşa 
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı padişahı hangi antlaşma ile Avusturya imparatorunu kendisine denk kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Zitvatorok
Soru Açıklaması
3.
17. Yüzyıl başlarında Anadolu’yu düzensizliğe sevk eden Celali isyanlarını büyük ölçüde ortadan kaldıran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kuyucu Murat Paşa
Soru Açıklaması
4.
Fırat ve Dicle Nehirleri’nin birleştiği yerden Basra’ya kadar uzanan bölge Osmanlılar tarafından hangi adla anılırdı?
Doğru Cevap: "B" B) Cezayir-i Irak-ı Arab
Soru Açıklaması
5.
IV.Murad öldükten sonra Osmanlı Tahtı'na kim geçmiştir?
Doğru Cevap: "D" I.İbrahim
Soru Açıklaması
6.
İnebahtı deniz savaşında Osmanlı donanmasının ağır bir yenilgi almasının en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Haçlı donanmasının daha çok yelkenli kalyonlardan ve manevra kabiliyeti yüksek gemilerden oluşması.
Soru Açıklaması
7.
IV.Murad'ın Revan ve Bağdad seferlerine çıkarken, görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kullandıkları gerekçesi ile idam ettirdiği devlet adamları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Edirne Valisi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1663 Osmanlı-Avusturya savaşında Avusturya’ya yardım eden ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Malta
Soru Açıklaması
9.
 Venedik kaynaklarında geçen ve daha şehzadeliği sırasında Kıbrıs'ın fethi harekatını planladığı yazılan Osmanlı İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" II. Selim
Soru Açıklaması
10.
Avusturya'nın 1664 yılında imzaladığı hangi antlaşma ile Erdel'den çekilmesi sonucu Osmanlı fetihlerini tamamlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Vasvar Antlaşması
Soru Açıklaması
11.
… gümrükleri mutfak ve tersane masraşarını denetleyerek suistimali önlemeye çalıştı. Onun zamanında ulemâ arasında da kargaşa çıktı. Veziriazamın bütçe açığını kapatmak için bütün devlet memurlarına irsaliye vergisi koyması, mesken ve değirmenlerden vergi alması büyük tepkilere yol açtı. Ulemâ kesimi, Bahâî Mehmed Efendi’nin şeyhülislâmlığa tayiniyle yatıştırıldı. Taşradaki gelirlerin merkeze daha fazla aktarılması için eyalet gelirlerinin bir kısmının yöneticilere gelir olarak ayrılması, kalanın iltizam usulü kullanılarak salyane olarak merkeze gönderilmesi benimsendi”.Pasajda ifade edilen düzenlemeleri IV. Mehmet döneminde gerçekleştiren Sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tarhuncu Ahmet Paşa
Soru Açıklaması
12.
16. yüzyılın son yirmi yılında görülen kapıkulu isyanlarının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "A" Askeri sistemde yapılmak istenen yeni düzenlemeler.
Soru Açıklaması
13.
IV. Murat döneminin ilk yıllarında Abaza Mehmed Paşa hangi gerekçeyle isyan etmişti?
Doğru Cevap: "A" II. Osman’ın ölümüne yol açanlardan intikam almak.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıl sonlarında Osmanlıların Lehistan’la ilgilenmelerinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İspanya ile girişilen mücadelede kuzeyde bir problem yaşamamak düşüncesi.
Soru Açıklaması
15.
16. Yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da desteklediği devlet ve grupların bir çoğunun katolik mezhebi dışında olmasının anlaşılabilir sebebi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Akdeniz ve Avrupa’da en güçlü rakip olan İspanya muhaliflerinin genellikle başka mezhepten olması.
Soru Açıklaması
16.
24 Temmuz 1660’da gerçekleşen yangın İstanbul’da nerede çıkmıştı?
Doğru Cevap: "D" Ayazma Kapısı dışında başlayan yangın Suriçi’nin üçte birini yok etmişti.
Soru Açıklaması
17.
Sancakbeyliği yaptıktan sonra tahta geçen son padişah kimdir?
Doğru Cevap: "C" III. Mehmed
Soru Açıklaması
18.
16. Yüzyıl sonlarından itibaren Avrupa devletlerinin askeri düzeninde görülen değişim Osmanlı ordusuna nasıl yansıtılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Timarlı sipahi sayısı azaltılmış, piyade tüfekli asker sayısı arttırılmıştır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki şıklardan hangisi Sokollu Mehmet Paşa sadaretinin sona ermesinden sonra görülen gelişmelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Sadrazamların önemi azalmış ve devlet işlerine çeşitli güç odakları karışmaya başlamıştır.
Soru Açıklaması
20.
II. Osman’ın kanını dava ederek Orta ve Doğu Anadolu’daki kapıkullarını katliama tâbi tutan Erzurum valisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Abaza Mehmed Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.