Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Napoleon’un yalan beyannamesinden sonra verdiği emirlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Her beldenin ileri gelenleri kölemenlerin tüm mal ve mülklerine karşı herhangi bir tutumda bulunmayacaklardır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 1821-1830 yılları arasında yapılan ıslahatlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Mühendihane-i Berri-i Hümayun'un kurulması
Soru Açıklaması
3.
Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul’a yürümesi olayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Yamaklar, Ali Ağa’yı ele geçirmişlerdir.
Soru Açıklaması
4.
I- Osmanlu Prusya ittifakı II- Fransız İhtilalinin patlak vermesi III- Macarlar ve Sırplar arasında huzursuzluklar baş göstermesi Yukarıdaki maddelerden hangileri Avusturya'nın Osmanlı ile Ziştovi Barış Antlaşmasını imzalamasının nedenleri arasındadır?
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in hâl’inde rol almıştır?
Doğru Cevap: "D" Sadaret Kaymakamı Köse Musa Paşa
Soru Açıklaması
6.
Napoleon’un diğer ülkelerle ilişkisiyle ilgili hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Tilsit Antlaşması’nda Napoleon, İngiltere’yi zayıflatmayı hedeflemiştir.
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'ni yıkma amacı güden 'Grek Projesi' adı verilen planın hazırlayıcısı aşağıdakileden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Prens Potemkin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ayânlık kaldırılarak yerine getirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Şehir Kethüdalığı
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nde devlete karşı gelmek suçuyla aranan kişilere verilen isim nedir?
Doğru Cevap: "A" Fermanlı                   
Soru Açıklaması
10.
I. Tercüme Odası’nın KurulmasıII. İlköğretimin Zorunlu Hâle GetirilmesiIII. Yeniçeri Ocağı’nın KaldırılmasıIV. Kılık Kıyafet Düzenlemesi ve Fes ZorunluluğuYukarıdakilerden hangileri 1821-1830 yılları arasında II.Mahmud tarafından Osmanlı’da yapılan ıslahatlardandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
11.
Edirne Antlaşması’nı takiben hangi yılda imzalanan protokol ile sınırları Mora’nın kuzeyinden geçen, Atik yarımadası ve Kiklat adalarını da içine alan bağımsız bir Yunan devleti kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1830
Soru Açıklaması
12.
I.Kara Mahmud Pasa İsyanı II.Pazvandoğlu Osman İsyanı III. Acemoğlu Ahmed İsyanı III.Yılıkoğlu Süleyman İsyanı IV.Tirsiniklioğlu İsmail İsyanı Yukarıda verilenlerden  hangisi III. Selim döneminde Rumeli’de Âyanların çıkardığı isyanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sadece III
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki hangisi Özi Kalesi’ni kuşatan kişidir?
Doğru Cevap: "A" General Potemkin
Soru Açıklaması
14.
Müttefiklerin kesin zaferi ile sonuçlanan ve Napoleon’un Atlas Okyanusu’ndaki St. Helena adasına sürgün edilmesi ile sonuçlanan Yedinci Koalisyon kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1815
Soru Açıklaması
15.
III. Selim'in yeniliklerini sekteye uğratan asıl sebep nedir?
Doğru Cevap: "A" Nizam- Cedid ile askeri yapılanma hareketi
Soru Açıklaması
16.
 • İsveç, Osmanlı Devleti’nin savaşa devam etmesi için senede üçer bin olmak üzere, toplam 30 bin kese mâlî yardımda bulunacak
 • II. İki taraf Rusya ile ayrı barış yapmayacak
 • III. Rusya’nın eline geçmiş olan Osmanlı ve İsveç topraklarının geri alınması için iki ülke birbirlerine yardımcı olacak Yukarıdakilerden hangisi 11 Temmuz 1789’da imzalanan Osmanlı-İsveç İttifak Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması
  17.
  I. Ruslar yanında savaşa katılan gayrimüslimler için af çıkartılmasıII. Eflak ve Boğdan’a verilen hakların muhafaza edilmesiIII. Rusların daha güneye inerek Balkanlarda daha rahat hareket etme imkânı yakalamasıOsmanlı-Rusya arasında yapılan Yaş antlaşması ile yukarıdakilerden hangisi Rusların koruyuculuk imajını pekiştirmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in hâl’inde rol almıştır?
  Doğru Cevap: "A" Şeyhülislam Topal Ataullah Efendi
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde patlak veren isyanlardan birisi değildir?
  Doğru Cevap: "A" Patrona Halil İsyanı
  Soru Açıklaması
  20.
  I. Rusya’dan yardım istemeleri II. Rusya’ya sığınmaları III. Alemdar Mustafa Paşa’ya sığınmaları IV. Selim’in Fransızlarla yaptığı ittifaka güvenerek Ruslara karşı savaşa girmesi  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri III. Selim ve Nizam-ı Cedid taraftarlarının Ruscuk Yaranı olarak anılmasının nedeni veya nedenleridir?
  Doğru Cevap: "D" Yalnız III
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.