Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi Zahire Nazırlığının kurulmasına neden olan reformdur?
Doğru Cevap: "E" İktisadi ve Sosyal alanda yapılan reformlar
Soru Açıklaması
2.
El-Ariş sözleşmesinin sonucu nedir?
Doğru Cevap: "B" Fransa Mısır'ı tahliye etti.
Soru Açıklaması
3.
Napoleon,herkesin memuriyetine devam edeceğini, cami ve mescitlerin açık olacağını, ibadetin serbestçe yapılacağını, mal ve can güvenliğinin sağlanacağını vaat etti. Napoleon'un bu beyanındaki amacı nedir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti’nin dostu algısını işleyerek tepki almamak.
Soru Açıklaması
4.
III. Selim hangi padişahın ölümüyle tahta geçmiştir?
Doğru Cevap: "A" I. Abdülhamid
Soru Açıklaması
5.
I. Tophane ve Tersane gibi kurumların denetimi sırasında babasına eşlik etti. Yabancı elçi ve teknisyenlerle tanışarak dış dünya hakkındaki bilgisini geliştirdi.II. Fransa Kralı XVI. Louis’e mektuplar yazdı ve bu mektupları adamlarından İshak Efendi vasıtasıyla Paris’e gönderdi. Yukarıdaki iki durum bize III. Selim ile ilgili ne gibi bir bilgi vermektedir?
Doğru Cevap: "A"  Reformcu kişiliğinin
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı devletinin ilkkez Hristiyan bir devletle yaptığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı-İsveç ittifakı
Soru Açıklaması
7.
I. Prusya, savaş ilan etmese de Avusturya sınırına asker yığmasıII. Macarlar ve Sırplar arasında huzursuzluklar baş göstermesiIII. Fransa’da patlak veren 1789 İhtilaliYukarıda sıralan durumlar Avusturya açısından ne ile sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Avusturya’nın Osmanlı Devleti ile bir an önce barış yapmak istemesi
Soru Açıklaması
8.
Çar I. Alexander’ı, Osmanlı ile girdiği savaşı ……………………………… Antlaşması ile bitirmek zorunda bıraktı. Bu antlaşma ile Osmanlı- Rus savaşı sona ermiştir.
Doğru Cevap: "D" Bükreş
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, 1796 yılında Karadağ Vladika’sının Osmanlı Devleti ile yaşadığı sorunları fırsat bilerek, Babıali’ye danışmadan ordusu ile Karadağ’a giren kişidir?
Doğru Cevap: "B" İşkodra Mutasarrıfı Kara Mahmud Paşa
Soru Açıklaması
10.
"Çeşitli tarihlerde Müslüman devletlere karşı Katolik Papasının yaptığı çağrıyla Hıristiyan devletlerin kurduğu ittifaktır. II. Viyana kuşatmasında XI. Innocentus, Osmanlı’ya karsı yaptığı çağrıyla Avusturya, Lehistan, Venedik ve daha sonra Rusya bir araya gelerek  kurdular." Yukarıda  verilen açıklama aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kutsal İttifakı 
Soru Açıklaması
11.
I. 1794’de Baruthane Nazırlığı kuruldu.II. “Ref ’i î’diyye ve Ref ’i Hediyye ve Rüşvet” kanunu çıkartıldı.III. Avrupa’da ikamet elçiliklerinin açıldı. IV.İstanbul’da bir Zahire Nazırlığı kurdurdu.III. Selim zamanında yapılan yukarıdaki reformlar yapılan alana göre sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Askerî alandaki reformlar, merkez ve taşra teşkilatında yapılan reformlar, diplomasi alanında yapılan reformlar, iktisadi ve sosyal alanda yapılan reformlar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yapılan Paris Antlaşması’nın şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi
Soru Açıklaması
13.
'................  ile Fransa, açık şekilde Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya feda ediyordu.' Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıda verilen cümleyi doğru tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Tilsit Anlaşması
Soru Açıklaması
14.
Napoleon, Osmanlı Devleti’nin, Eflâk-Boğdan’ı, Ruslara terk etmesine çalışacak; ikna edemez ise Rusya’nın bu bölgeleri kuvvet kullanarak alması için yardımda bulunacaktı. Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisi için söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Tilsit Anlaşması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere ve Rusya’nın, Fransa’ya karşı Osmanlılarla ittifak yapmak istemesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üçlü bir ittifakın daha güçlü olacağından
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı döneminde devlete karşı gelmek suçuyla aranan ve cezalandırılması için hakkında ferman bulunan kimseye ne denirdi?
Doğru Cevap: "B" Fermanlı
Soru Açıklaması
17.
Navarin Baskını ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Baskın olayından sonra Rusya Osmanlı Devleti’ne destekte bulunmuştur.
Soru Açıklaması
18.
1793 yılında Osmanlı'nın ilk ikamet elçiliği hangi şehirde açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Londra
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı Devleti’nde II. Mahmud zamanında Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının ardından kurulan yeni ordu aşağıdaki isimlerden hangisi ile adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki devletlerden hangisi XVI. Louis’in 21 Ocak 1793’te giyotinle idamı sonrasında Fransa ile savaşa girmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.