Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Helen İmparatorluğu'nu yeniden kurma hayallerini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Megali İdea
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı reform tarihi içerisinde, dönüm noktalarından birini oluşturan Tanzimat Fermanı hangi tarihte kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1839
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı maliyesinde tekel uygulamasını ifade eden terim hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yedi- i Vahid
Soru Açıklaması
4.
Kırım Savaşı’nı sonuçlandırmak ve barış antlaşmasını hazırlamak üzere Paris Kongresi, hangi yılda Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya ve Piyemonte’nin katılımıyla toplandı?
Doğru Cevap: "B" 25 Şubat 1856
Soru Açıklaması
5.
Fransız İhtilalini etkileyen, “Toplumsal Sözleşme” adlı eserinde kişiler arası eşitliği esas almış ve devletin iktidara değil halka ait olduğunu savunmuş düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Jean Jacques Rousseau
Soru Açıklaması
6.
Suçların kanuniliği ilkesini getirmesi ve keyfi ceza vermeyi engelleyici hükümleri içermesi bakımından ilk kanun olma özelliğini taşıyan ve tüm Osmanlı toplumunu kapsayan ceza kanunu hangi tarihte yayımlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1840
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı idari taksimatında 1864 yılında Niş, Vidin ve Silistre eyaletlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan yeni vilayetin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Tuna Vilayeti
Soru Açıklaması
8.
Mısır’ı Fransa’nın tahliyesinden sonra 18 Şubat 1803 tarihinde Hicaz bölgesinde patlak veren isyan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vahhabi İsyanı
Soru Açıklaması
9.
Slavları Rusya’nın liderliğinde birleştirme idealine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Panslavizm.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmud zamanında kurulan Muhtarlık teşkilatını içine alan yeniliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Mülki Alanda Yapılan Yenilikler
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti’nde gayr-i Müslim tebaya geniş ayrıcalıklar ferman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Islahat Fermanı
Soru Açıklaması
12.
İslam Devlet geleneğinde önemli bir yeri olan, Osmanlı Devleti’nde önemli ve olağanüstü konuların görüşüldüğü danışma meclislerine ne ad verilmekteydi?
Doğru Cevap: "A" Meşveret Meclisi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangi bölüm, beş bölümlük Tanzimat Metni içinde "yeni kanunların hangi koşulları esas alacağını" belirtmektedir?
Doğru Cevap: "E" Dördüncü Bölüm
Soru Açıklaması
14.
Rus Ticaret gemileri için Boğazlardan serbestçe geçiş hakkını hangi antlaşma ile kazandılar? 
Doğru Cevap: "B" Küçük Kaynarca
Soru Açıklaması
15.
İslamiyete göre Müslümanların yönetiminde olan bir ülkede yaşayan gayrimüslimlerin statüsüne ne nedir?
Doğru Cevap: "B" Zimmi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı- Mısır donanmasıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Navarin baskını.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülaziz'in uygulamalarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
Soru Açıklaması
18.
Fuad ve Âlî Paşaların art arda ölümleri, özellikle nerede yaşanan sorunların büyümesine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Balkanlar’da
Soru Açıklaması
19.
1849 yılında Osmanlı Devleti’ne sığınan Macar ve Leh Mültecilerini Osmanlı Devletinin iade etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uluslararası saygınlığını korumak              
Soru Açıklaması
20.
Tanzimat Fermanı’nın ilanından kısa bir süre sonra  3 Mayıs 1840’ta yayımlanan ve tüm Osmanlı toplumunu içeren kanun hangi konuyu kapsamaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Ceza
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.