Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi 93 Harbinde Doğu Anadolu Cephesindeki Rus ilerleyişinin hızlı gelişmesinin nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bölge halkının silahlandırılmaması ve askeri eğitim verilmemesi
Soru Açıklaması
2.
Rus saldırısına karşı Doğu Anadolu Cephesindeki 4. Osmanlı Ordusu'nu hangi isim komuta etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Muhtar Paşa
Soru Açıklaması
3.
1877-1878 Osmanlı Rus Harbinde 5 Mayıs 1877'de Sohum Kalesi'nin Rus işgalinden kurtarılması üzerine hangi Osmanlı padişahına "gazi" ünvanı verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı döneminde Müslüman Arnavutlara ne ad verilmekteydi?
Doğru Cevap: "B" Toska
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Avusturya'nın Bosna-Hersek işgali ile ilgili doğru ifadelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" İşgalden sonra, bazı Bosnalı müslümanlar eyalet dışına göç etmeye başlamıştır.
Soru Açıklaması
6.
1884 yılında Sudan'ı kontrol etmek ve Mehdi'yi yenmek amacı ile görevlendirilen İngiliz general aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Charles George Gordon
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Sudan'da Mehdi İsyanı'nı ortaya çıkaran faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İngiltere tarafından destekleniyor olmaları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlıların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Amaçları mutlak monarşi yönetiminin devamını sağlamaktır.
Soru Açıklaması
9.
1882 yılında Mısır’ı, Akdeniz’de tam anlamıyla kontrolü ele geçirme amacı ile hangi ülke işgal etmiştir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
Ayestefonos Antlaşması ile Rusya’nın Akdeniz’e inmesi en çok hangi ülkeyi etkilemiştir?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
11.
Rusya’da Panislavizmin başlangıcını hangi hareket oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "C" Slavyanofilizm
Soru Açıklaması
12.
I.   Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlıklarının tanınması II.  Rus kuşatmasına karşı direnen Erzurum'un Ruslara teslim edilmesi III. Osmanlı Devleti'nin Rusya’ya savaş tazminatı ödemesi ve ayrıca Boğazlar konusunda Ruslara bazı imtiyazlar vermesi IV. Bosna-Hersek’e özerklik verilmesi ve ayrıca Rumeli’de Hristiyan halkın bulunduğu vilâyetlerde ıslahat yapılması Yukarıdakilerden hangisi Edirne Mütarekesi içerisinde bulunan maddeler arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Doksanüç Savaşı sonunda imzalanan  Antlaşma ve antlaşmanın taraf devletleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı-Rusya   Ayestefanos Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
Panislavistlerin başlıca amacı nedir?
Doğru Cevap: "C" Rusya'nın liderliğinde bütün Slav ve Ortodoks milletleri bir araya getirerek büyük bir devlet kurmak.
Soru Açıklaması
15.
I. Yeni Osmanlılar'ın talepleri II.İngiltere ve Fransa'nın reform talepleri III. Rusya ve Avusturya'nın politikaları Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri Sultan II.Abdülhamid tahta çıktığında varolan sorunlardandı?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
16.
Padişahların tahttan indirilmesi için şeyhülislamlık makamından alınan fetva aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hal' Fetvası
Soru Açıklaması
17.
II. Abdülhamid İmparatorluğun kötü durumdan kurtulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinden bir rapor hazırlamasını istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Henry Layard
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Ermeniler'in, Doğu Anadolu’da yaşadıkları Erzurum, Van, Diyarbakır, Bitlis, Sivas ve Elazığ’dan oluşan altı vilâyete verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Vilayet-i Sitte
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı Devleti'ne Ermeni ıslahatı konusundaısrarcı olan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
20.
Doksanüç Savaşı'nın temel sebebi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Rusya’nın son derece buhranlı bir dönemden geçmekte olan Osmanlı Devleti’ni Balkan topraklarındanatmak.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.