Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Londra Protokolü Osmanlı Devleti açısından nasıl bir sonuç doğurmuştur?
Doğru Cevap: "D" Protokola katılan devletlere nota verilerek protokol reddedilmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Panislavizmin ideolojisine göre, bütün Slav ve Ortodoksların müşterek bir tarihi mirası vardır ve bu miras çerçevesinde, ......... liderliğinde Slavların siyasal birliklerini bir federasyon ya da konfederasyon biçiminde yeniden kurmaları gerekmektedir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "C" Rusya
Soru Açıklaması
3.
Ayestefanos Antlaşması'nın Girit ile ilgili hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Girit özerk bir bölge olacak
Soru Açıklaması
4.
İlk Osmanlı parlamentosu 19 Mart 1877 yılında açılmıştır. Hicri takvime göre 1293 yılında açılan bu meclis hangi isimle anılır? 
Doğru Cevap: "A" 93 meclisi
Soru Açıklaması
5.
II. Abdülhamid, Ayestefanos Antlaşması imzalanmadan önce, Hariciye Nazırlığı görevine kimi getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Saffet Paşa
Soru Açıklaması
6.
'Bosna-Hersek eyaleti Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak, ancak idare Avusturya-Macaristan ile ortaklaşa üstlenilecek' kararının alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1878 Berlin Kongresi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid'in, Ayestefanos Antlaşması imzalanmadan önce, Hariciye Nazırlığı'na getirmiş olduğu paşadır?
Doğru Cevap: "B" Saffet Paşa
Soru Açıklaması
8.
Almanya şansölyesi Bismarck, 1876 ve 1878 yıllarında İngiltere’ye, Mısır’ı niçin işgal etmediklerini sorarak, eğer böyle bir durum gerçekleşirse de ülkesinin karşı çıkmayacağı garantisini sözlü olarak verdi. Buna göre, İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesinden Almanya’nın beklentisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fransız-İngiliz düşmanlığını kızıştırmak
Soru Açıklaması
9.
1881 yılında , Tunus'un Fransa tarafından iş­gal edilmesi  karşısında Osmanlı Devletinin tavrı ne olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı bu işgali  onaylamadı. Tunus'u Osmanlı Devleti'nin bir eyaleti ve Tu­nusluları Osmanlı tebaası saymaya devam etti.
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Padişahlarının  kılıç kuşanmaları için Eyüp Sultan türbesine gidip dönerken düzenlenen törenlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kılıç Alayı
Soru Açıklaması
11.
1881 yılında yaşanan Tunus işgali hangi devlet tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
12.
XIX. yüzyılda Mısır hangi devlet tarafından ve kaç yılında işgal edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere / 1882
Soru Açıklaması
13.
“Panislavcılık” deyimini ilk kez 1826 yılında kullanan kimdir?
Doğru Cevap: "E" Slovak yazar J. Herkel
Soru Açıklaması
14.
Berlin Antlaşmasının 63. maddesi aşağıdakilerden hangisini ele almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Boğazlar Meselesi
Soru Açıklaması
15.
Klasik Osmanlı ekonomisi aşağıdakilerden hangisi üzerine kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Toprak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Meşrutiyet öncesi Osmanlının  durumunu yansıtmıyor?
Doğru Cevap: "B" Padişah üzerinde baskı kuran tarikatlar yenilik yapılmasına izin vermiyordu
Soru Açıklaması
17.
Padişahların tahtan indirilmesi için Şeyhülislamlık’tan alınan fetvaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hal Fetvası
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Şubat 1877 sonlarında İstanbul'a gelen Karadağ heyetinin dile getirdiği en temel sorundur?
Doğru Cevap: "A" Sınırlarının genişletilmesi
Soru Açıklaması
19.
Sudan'da görülen Mehdi hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Egemenliğinden kurtulmak amaçlanmıştır.
Soru Açıklaması
20.
II. Abdülhamit Osmanlı tahtına çıktığında onu bekleyen  dâhilî ve haricî oldukça önemli bazı sorunlar vardı. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kıbrıst'ta ki Rum  sorunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.