Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Final Sınavı 5
1.
Rusya'nın panislavizm düşüncesini etkisiz hâle getiren olay aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
1894 yılında Makedonya ve Girit’i Yunanistan'a katmak amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Etnik-i Eterya
Soru Açıklaması
3.
Rusya merkezli, siyasi bir akım olaran Panislavizm hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında
Soru Açıklaması
4.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı  veya  Rumî 1293 yılında meydana geldiğinden dolayı literatüre “Doksanüç Savaşı” olarak geçen Savaşın temel sebebi  neydi?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti’ni Balkan topraklarından atmak 
Soru Açıklaması
5.
I- Almanya, İtalya, İngiltere'ye karşı Fransa, Rusya, Avusturya Macaristan II- İngiltere ,Avusturya Macaristan, Rusya'ya karşı Fransa , İtalya, Almanya III- İtalya, İngiltere, Almanya'ya karşı Rusya, Fransa,Avusturya Macaristan IV- Almanya, İtalya, Avusturya Macaristan'a karşı İngiltere Fransa Rusya V- Fransa, İngiltere ye karşı Almanya Rusya Avusturya Macaristan Avrupa'da oluşan yeni ittifaklar hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşına fiilen hangi tarihte girmiştir?
Doğru Cevap: "B" 28-29 Ekim 1914
Soru Açıklaması
7.
Sovyetler Birliği ile yapılan ve Doğu Anadolunun hukuken Osmanlı Devletine iade olunduğu Brest Litovsk Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 3 Mart 1918
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı-Alman ilişkileri hangi yılda hız kazanmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" 1888
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangi olaydan sonra Osmanlı devletinin yabancı devletler ile ittifak yapma zorunluluğunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mısır’ın İşgali
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Amerikan ilişkilerinde II. Abdülhamid zamanında gelişme gösteren bir durum değildir?
Doğru Cevap: "E" Ertuğrul firkateyni ile Amerikaya ziyaretler yapılması.
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti Trablusgarp (Libya) Cephesi'nde hangi devlete karşı savaşmıştır ?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
12.
Bütün zaafiyetine rağmen 20. yüzyılın başında Avrupalı devletlerin sömürgeleştiremedikleri tek ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti
Soru Açıklaması
13.
Özellikle1878 Berlin anlaşmasından sonra bütün bloklaşma ve uzaklaşmalarda “Şark meselesi/doğu sorunu” yani Osmanlı topraklarının paylaşımı problemi diploması masalarının neden ana konusu olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti bu yüzyılda da Avrupa, Asya ve Afri-ka’da geniş topraklara sahip olduğu gibi, dünyanın en zengin dini ve etnik çeşitliliğine de sahip olması.
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'nin 1881 yılında Tunus'un Fransızlar tarafından işgal edilmesine yönelik izlediği politika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bu işgali onaylamayarak, Tunus'u Osmanlı Devleti'nin bir eyaleti ve Tunusluları Osmanlı tebaası saymaya devam etmiştir.
Soru Açıklaması
15.
“Panislavcılık” deyimini ilk kez kullanan yazarın adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Ján Herkel
Soru Açıklaması
16.
I. Dünya Savaşı sonunda Almanya hangi antlaşmayı imzalamıştır?
Doğru Cevap: "A" Versay Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Makedonya sorununda imzalanan Mürzsteg antlaşmasının hükümlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti reformları bir uygulamamakta serbesttir.
Soru Açıklaması
18.
İlk Osmanlı Anayasası kaç yılında ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1876
Soru Açıklaması
19.
17 Mayıs 1897’de Osmanlı-Yunan orduları arasında yapılan ve Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlanan meydan savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dömeke
Soru Açıklaması
20.
Edirne-kapı dışındaki Midhat Paşa konağının bahçesinde yapılan ilk toplantıya ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İncir Ağacı içtimaı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.