Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Yeniçeri ocağının kaldırılması ile Anadolu’da aşağıdaki yerlerden hangi/hangileri karşı çıkmıştır? I. Tokat II. Maraş III. Kayseri
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
I. Top modernizasyonu II. Talim çavuşluğu III. Sefer planlarının hazırlanması IV. Silâh fabrikalarının kuruluşu Yukarıdakilerden hangiler yabancı subaylara Asâkir-i Mansure Ordusu’nda verilen görevler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
3.
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın sadaret dönemi ile ilgili aşağıda hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Londra’ya elçi sıfatıyla gönderilmesi  
Soru Açıklaması
4.
Gayrimüslümlerin askeri ve sivil okullara kabul edilmelerine imkan tanıyan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1856 Islahat Fermanı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki gelişmelerin hangisi I. Abdülhamid döneminde gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Hasköy’de bir top dökümhanesi yapıldı ve yeni toplar dökülerek top arabaları ıslah edildi.
Soru Açıklaması
6.
1857'de Maarif-i Umumiye Nezareti'nin açılmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eğitimin seküler bir nitelik kazanmaya başlaması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’daki yeni tarz askeri mekteplerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı bürokrasisinde Mabeyn hangi tarihte “Hazine­i Hassa Nezareti ve Mabeyn­i Hümayun Müşirliği” adını almıştır?
Doğru Cevap: "D" 1871
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki okullardan hangisi II. Mahmud döneminde açılan okullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mühendishane-i Berr-i Hümayun
Soru Açıklaması
10.
Yirmisekiz Mehmed Çelebi, padişahın Kudüs’teki Kutsal Lahit Kilisesi’ni (Saint-Sépulcre) onarmaları  için aşağıdaki devletlerden hangisine izin verdiğini bildirmek göreviyle Avrupa'ya elçi olarak gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
11.
Nizamiye mahkemeleri, Hanefi mezhebi esas alınarak hazırlanan İslâm hukukunun “muamelât” kısmına bakardı, aşağıdakilerden hangisi şer’iye mahkemelerinin baktığı konulardan birinin ismidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
12.
Başvekâlete atanan ilk kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Mehmed Rauf Paşa  
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Osmanlı’da sarayın ana bölümlerindendir? I. Harem II. Birun III. Enderun
Doğru Cevap: "D" I, II ve III  
Soru Açıklaması
14.
I. Piyade sınıfı, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün birliklerde ana omurgayı oluşturmaktaydı II. Asâkir-i Mansure ordusu içinde tüm birlikler müslüman askerlerden oluşmaktaydı III. Savaş zamanlarında zorunlu durumlar hariç Asâkir-i Mansure personeli gönüllülük esasına göre istihdam edilirdi IV. Asâkir- i Mansure neferleri askerlikten başka ticaret ve işçilik yaparak geçimlerini temin ederlerdi Asâkir-i Mansure-i Muhammediyye ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
15.
Darülfünun hangi tarihten itibaren kesintisiz eğitime başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" 1900
Soru Açıklaması
16.
İbrahim Müteferrika, I. Mahmud döneminde kaleme aldığı Usûlü’l Hikem fî Nizâmi’l-Ümem isimli eserinde yenilikler için hangi adı kullanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Nizam-ı Cedid  
Soru Açıklaması
17.
Feyzullah Efendi hangi padişah döneminde şeyhülislam idi?
Doğru Cevap: "A" II. Mustafa  
Soru Açıklaması
18.
Dünya tarihinde zorunlu vatandaş askerliği uygulaması hangi tarihsel olaydan sonra başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Fransız devrimi  
Soru Açıklaması
19.
1838’de eğitim konusunda yapılan çalışmalarda bugünkü yüksek okula denk gelen okulun adı neydi?    
Doğru Cevap: "D" mekâtib-i âliyye  
Soru Açıklaması
20.
Alemdar Mustafa Paşa’nın oluşturduğu birliklere ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "E" Sekban-ı Cedid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.