Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Ara Sınavı 2
1.
1869 yılında kurulan Tabiiyet Kaleminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "E" Yabancı uyruğu iddiasında bulunanların gerçek uyruğunu ortaya çıkarmak.    
Soru Açıklaması
2.
28 Mehmed Çelebi hangi ülkeye büyükelçi olarak gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Fransa
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nde askeri bürokrasiyi tanımlamak için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Seyfiye
Soru Açıklaması
4.
1840'da sancaklara gönderilen ve toplanan vergileri doğrudan merkezi hazineye gönderen görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhassıl-ı emval
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde gerçekleştirilen düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nüfus sayımı yapılması  
Soru Açıklaması
6.
Askeri ıslahatlar hakkında önerilerin sunulduğu "Usûlü’l- Hikem fî Nizâmi’l- Ümem" isimli eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbrahim Müteferrika
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi tevcihat usülünü doğru açıklamaktadır?  
Doğru Cevap: "A" Memurların gerekçesiz olarak azledilmesi  
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda birçok Avrupa ülkesinde imparatorluk ve krallıkların ulus-devlet esaslı cumhuriyete dönmesinin önemli sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" İmparatorların tahtlarını gönüllü olarak bırakması
Soru Açıklaması
9.
Nizam-ı Cedit reformlarını sona erdiren ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vaka-yı Selimiyye  
Soru Açıklaması
10.
İdari bir birim olarak taşra teşkilatında kaza hangi dönemde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Tanzimat Dönemi
Soru Açıklaması
11.
I."Sadrazamın padişahın emrini almak istediği konuyu kısaca özetlediği yazısına denir." II." Topkapı Sarayı’nın dış hizmetlere mahsus olan Bâb-ı Hümayun ile Bâbüssaade arasındaki kısmı. Padişah hocası, hekimbaşı, cerrahbaşı gibi devletin merkez görevlileri ve büroları burada bulunurdu." Yukarıda  verilen iki açıklama aşağıdakilerden hangisinde doğru  ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" I . Birun       II. Telhis
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devletinde  İbrahim Mütteferika'nın matbaasında türkçe olarak basılan 17 kitabın konuları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Dil, Tarih ,Coğrafya,
Soru Açıklaması
13.
Lale devri ve Nizam-ı cedid döneminde en kısa süre padişahlık yapan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" III. Osman  
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi I. Mahmut dönemiyle ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Zamanında yapılan ıslahatlar genelde askeri ağırlıktaydı.  
Soru Açıklaması
15.
1840’ta kaldırılan iltizam usulünün yerine getirilen sistem hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muhassıllık
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Paris’e gönderilmesinin altında yatan gerekçelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa medeniyeti ve eğitim sistemini incelemek.  
Soru Açıklaması
17.
Mahmut’un mehterhane ve mehter takımını kaldırmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Musika-i Humayun mektebinin kuruluşunu hızlandırmak.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.