Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyıldaki bir kadının hakim olması gereken bir alan değildir?
Doğru Cevap: "B" Ayniyat  
Soru Açıklaması
2.
 • Yüzyılda Osmanlı eğitim sistemi ne zaman Şeyhülislamın kontrolünden devletin kontrolüne geçerek kısmen seküler bir hal almıştır?
 • Doğru Cevap: "A" 1857-Maarif-i Umumiyye Nezaretinin kurulması  
  Soru Açıklaması
  3.
  Fransız devrimi hangi yılda gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "C" 1789  
  Soru Açıklaması
  4.
  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri askeri mekteplerdendir? I. Mekteb-i Tıbbiyye II. Mekteb-i Mülkiyye III. Musika-i Hümayun
  Doğru Cevap: "D" I ve III  
  Soru Açıklaması
  5.
  III. Ahmed döneminden devralınan pek çok yenilik tarihsel sürekliliğe uygun olarak III. Selim dönemine aktarılması, I. Mahmud döneminde olduğu gibi I. Abdülhamid döneminde de gerçekleşen bir dizi yenilik için "Nizam-ı Cedid" isminin kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir.
  Doğru Cevap: "C" Yeniliklerin kökenleri belli evrelerde atılmış ve sonraki evrelerde tamamlanıp geliştirilmiştir
  Soru Açıklaması
  6.
  Osmanlı Devleti’nde ilk daimi ikamet elçilikleri hangi padişah döneminde kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "D" III. Selim
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi batılılaşma eksenli bakışın sahip olduğu açmazlardan birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Padişahların yenilikçi kişiliklerinin göz ardı edilmesi
  Soru Açıklaması
  8.
  Padişah III Osman döneminde İstanbul'un Türkler tarafından fethinden beri çıkan en büyük yangındır.Bu yangın aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Cibali Yangını
  Soru Açıklaması
  9.
   Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876) kapsamında  Eyalet Yönetimi kapsamında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur? I. Valiye yardımcı olmak üzere def­terdar, kadı, müf­tü, Müslümanları temsilen dört kişi ve gayrimüslimleri temsilen de iki kişiden oluşan bir büyük meclis vardı. II. 1864 Vilâyet Nizamnamesi’yle eyalet sisteminden vilâyet sistemine geçildi; ayrıca, eyalet meclisi, vilâyet idare meclisi adını aldı. III. Meclis-i Umumi-i Vilâyet oluşturuldu ve  sancağın müslim ve gayrimüslim ahali temsilcilerinin katılımıyla toplanır; vilâyetin imar, eğitim, vergi gibi sorunlarını ele alırdı. IV. 25 Temmuz 1855 tarihli bir iradeyle İhtisap Nezareti lağvedilerek İstanbul’un beledî işleriyle ilgilenmek üzere Şehremaneti’nin kurulması kararlaştırıldı.
  Doğru Cevap: "D" I - II - III - IV
  Soru Açıklaması
  10.
  I. Güvenlik II. Maliye III. Yönetim IV. Eğitim-öğretim V. Beledî işler Hangileri 1842 düzenlemesiyle sancaklarda kaymakamın başında bulunduğu meclislerin çalışma yürüttüğü alanlardır?
  Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV, V
  Soru Açıklaması
  11.
  Sarayın iç hizmetlerini ifade için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Enderun
  Soru Açıklaması
  12.
  Tanzimat'ın ilanından kısa bir süre önce memur yetiştirmek amacıyla açılan okullardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Mekteb-i Ulum-ı Edebiyye
  Soru Açıklaması
  13.
  Osmanlı gerileme dönemine ilişkin tarihyazım paradigmasının değişiminde etkisi olan Oryantalizm kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Edward Said
  Soru Açıklaması
  14.
  Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri  kapsamında  aşağıda verilen eşleştirmelerden  hangisi yada hangileri doğrudur ? I. Mustafa Reşid Paşa - Hazine-i Evrak adıyla modern bir arşiv oluşturuldu. II. Midhat Paşa - Divan-ı Ahkâm-ı Adliyye'nin başında yer aldı. III. Ahmed Cevdet Paşa - Şûra-yı Devlet’in başkanlığına getirildi.
  Doğru Cevap: "E" Yalnız I
  Soru Açıklaması
  15.
  Devletin, her hangi bir ücret ödemeden halkı kendi adına çalıştırmasına ne denilirdi?  
  Doğru Cevap: "E" angarya
  Soru Açıklaması
  16.
  Asâkir-i Mansure-i Muhammediyye ordusunun en üst komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Serasker
  Soru Açıklaması
  17.
  II. Mahmud döneminde kurulan ordu birliği aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Asâkir-i Mansure-i Muhammediye
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdaki isimlerden hangisi I. Abdülhamid döneminde kaptan-ı derya olarak görev yapmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Cezayirli Gazi Hasan Paşa
  Soru Açıklaması
  19.
  Tanzimat döneminde kurulan bürokratik kurumlar içerisinde “Tanzimat’ın hâmi­i hakikisi” olarak anılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Meclis-i Vâlâ
  Soru Açıklaması
  20.
  Osmanlı yerli unsurlarının Avrupa dilleri ve kültürlerine vakıf olması; hızlı ve güvenilir bilgi akışının sağlanmasıyla da Osmanlı dış siyasetinin etkin bir biçimde yürütülmesi amaçlanarak Londra, Paris, Viyana ve Berlin’de daimi ikamet elçiliklerini kurulması hangi padişah zamanında gerçekleştirilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" III. Selim
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.