Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Final Sınavı 2
1.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri kapsamında aşağıda verilen bilgilerden hangisi Yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 1863’de ticaret, sanayi ve tarımı geliştirip çalışmalar yapmak için  Ziraat ve Sanayi Meclisi (Meclis-i Umur-i Nafıa) ve  1864’de Ticaret Nezareti gibi merkez birimleri oluşturuldu.
Soru Açıklaması
2.
I. Dini kaygılar II. Müstensih ve Müzehhiplerin boykotu III. Okuma-yazma oranının düşüklüğü IV. Estetik kaygı Hangileri matbaanın Müslüman Osmanlılar tarafından geç bir dönemden itibaren kullanılmasının en önemli sebepleridir?
Doğru Cevap: "E" III, IV
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi askeri reformlar ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Yeniçerilerin sahip oldukları esame kart sayısı olması gerekenden çok fazlaydı  
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’ni en fazla uğraştıran yatırım aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Rumeli Demiryolu  
Soru Açıklaması
5.
İlk Türk matbaası kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1727
Soru Açıklaması
6.
Mağşuş sikke ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı maliyesindeki en büyük tağşişin gerçekleştiği Sultan  Abdülmecid döneminde ise gümüş kuruş değerinin %85’ini kaybetti.  
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Meslek ve Yeni Osmanlılar siyasi hareketinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Kuleli Vakası
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı idari ve sosyal düzeninde daire-i adliyye, yani adalet dairesi, esaslarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Hazine ancak bolluk içinde yaşayan yöneticilerden sağlanmalıdır.  
Soru Açıklaması
9.
Osmanlıda ilk yabancı gazete hangi dilde yayınlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Fransızca
Soru Açıklaması
10.
Devletin sanayi girişimlerinden vazgeçmesinden sonra, sanayii desteklemek ve girişimcilere yol göstermek üzere Islah-ı Sanayi Komisyonu kuruldu. Bu komisyon aşağıdaki tarihlerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1864
Soru Açıklaması
11.
Kâğıt Paranın (Kaime) Çıkarılması hangi padişah zamanında olmuştur? Avrupa devletlerinin Islahat ferman hükümlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle Osmanlı Devleti’ne bir memorandum vermeleri hangi yılda olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Sultan Abdülmecid
Soru Açıklaması
12.
 • Yüzyıl başlarında Osmanlıda ki Toplumsal Yapı ve Değişim ile ilgili gelişmeler bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • Doğru Cevap: "E" Taşradan merkeze ve büyük kentlere göçün hızlanması daire-i adliyyenin bazı halkalarının kopmasına, dolayısıyla klasik düzenin çözülmesine yol açtı.
  Soru Açıklaması
  13.
  I. Silahtarlığı ortadan kaldırmak II. Sarayda ciddi bir sekretarya kurmak III. Enderun’un düzenini değiştirmek Hangisi ya da hangileri II. Mahmud’un saray teşkilatındaki düzenlemelerindendir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  14.
  Silahtarların gördüğü işleri hazine kethüdasına aktararak silahtarlığı ortadan kaldıran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" II. Mahmud
  Soru Açıklaması
  15.
  " Madeni paranın (sikke) içerisinde bulunan değerli maden miktarını azaltma işlemine denir, Bunun  neticesinde elde edilen değerli madenlerle yeni para basılır ve bu şekilde elde edilen miktar hazinenin kârı olurdu. Sıkıntıya girdikçe bu tedbire başvuran hazine, bir finansman aracı olarak kullandığı bu yöntemle bir yerde halkın elindeki paraya el koymuş olurdu. " Yukarıda verilen bilgiler aşağıda verilen terimlerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "E" Tağşiş 
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud zamanında kurulan nezaretlerden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "A" Bahriye Nezareti
  Soru Açıklaması
  17.
  1846 yılında tamamlanan Zeytinburnu Demir Fabrikası için gerekli alet, makine ve ustalar hangi ülkeden getirtilmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Belçika
  Soru Açıklaması
  18.
  Osmanlı İmparatorluğu'nda matbaacılık alt yapısına Türkçe harf­li ilk matbaayı kazandıran aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" İbrahim Müteferrika
  Soru Açıklaması
  19.
  Osmanlı da İbrahim Mütteferika tarafından kurulan ilk Türk matbaasında, 1729­-1829 arasında, yani yüzyıl­lık zaman diliminde basılan kitap sayısı kaç adettir?
  Doğru Cevap: "E" 180 adet,
  Soru Açıklaması
  20.
  " 1846’da inşasına başlandı ve 1850’de üretime geçti. Ürünleri askeri birimler tarafından satın alındı ve finansal kötü yönetim ve yabancı mallarla rekabet yüzünden kapanma tehlikesi atlattı ve sonrasında da başka kuruluşlara devredildi"             Yukarıda anlatılan Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri kapsamında kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Veliefendi Basma Fabrikası
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.