Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Final Sınavı 3
1.
Sadaret, başvekâlete kaç yılında dönüştürülmüştür?
Doğru Cevap: "A" 1838  
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat fermanının savunduğu ilkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Meclis-i Vala’nın üye sayısı azaltılmalı ve idari işlerin Dar-ı Şura-yı Askeriyede ele alınması  
Soru Açıklaması
3.
Avrupa gezileri düzenleyen ilk Osmanlı padişahı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Sultan Abdülaziz
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Ceride-i Havadis ’in basına getirdiği yenilikler arasında yer almaz?  
Doğru Cevap: "C" Spor eki yayınına başlaması  
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Banka-i Osmani’nin kuruluş amaçları arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Devletin Kırım savaşı giderlerini finanse etmek.  
Soru Açıklaması
6.
Dünya tarihinde zorunlu vatandaş askerlik uygulaması aşağıdaki olaylardan hangisiyle geçmiştir?
Doğru Cevap: "B" Fransız Devrimi'yle
Soru Açıklaması
7.
1729-1829 arasında, yani yüzyıllık zaman diliminde basılan kitap sayısının sadece 180 adet olmasının en önemli göstergesi olarak aşağıdakilerden hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Estetik Kaygılar- Arz-talep dengesi  
Soru Açıklaması
8.
Devletin Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp Asakir-i Mansure ordusunu kurmasından sonra hazineye gelir temin etmek üzere kereste, kömür, palamut, afyon, hububat gibi bazı maddelerin ticaretini bizzat yapmak üzere piyasaya girmesi ve müdahalesi anlamındaki tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yed-i Vahid
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar (Jön Türkler) hareketinin önderliğini yapan fikir adamı ya da gazetecilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İbrahim Müteferrika  
Soru Açıklaması
10.
Hangi devlet görevlisinin silahtarlığı ile Silahtarlık ve Has Oda padişahın idareyle olan ilişkilerini de düzenleyen bir konum kazanmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Çorlulu Ali Paşa
Soru Açıklaması
11.
İlk gümüş sikke ve ilk altın para hangi dönemlerde basılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Orhan Bey-Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 1843 yılında cografi bölgeler esas alınarak kurulan beş ordu komutanlığından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Anadolu Ordusu
Soru Açıklaması
13.
İlk örgütlü işçi eylemi ne zaman gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1863
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın ilanı sonrası Meclis-i Vala’nın üstlendiği görevlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Tanzimat fermanının bilinirliğini tüm ülkeye yaymak
Soru Açıklaması
15.
II. Mahmud’un ölümünden iki ay sonra Maliye Nezareti lağvedilerek Hazine-i Âmire ile Hazine-i Mukataat Defterdarlıkları hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 2.Eylül.1839
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı maliyesindeki en büyük tağşiş hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" II. Mahmud
Soru Açıklaması
17.
Maliyenin, kendisine ait belli bir geliri (mukataa) belirli bir süre ve yıllık bir bedel karşılığında kârı ve zararı kendisine ait olmak ve bedelin bir bölümünü peşin almak koşuluyla ve müzayedeyle özel bir şahsa devretmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İltizam Sistemi  
Soru Açıklaması
18.
Osmanlıda ilk altın para hangi padişahın zamanında basılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı sınırları içerisinde basılan ilk yabancı gazete hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bulletin de Nouvelle
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Anadolusu’nda inşa edilen ilk demiryolu  hattı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İzmir­Aydın hattı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.