Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Final Sınavı 5
1.
Osmanlı donanmasının buhar gücüyle çalışan ilk savaş gemisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Peyk-i Zafer
Soru Açıklaması
2.
Esasen Şubat 1848’de Fransa’da başlayıp hızla Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine yayılan ve ellinin üzerinde ülkeyi derinden etkileyen ihtilâller zinciri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1848 İhtilâlleri  
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi önce Tanzimat reformları kapsamına alınan ancak ortaya çıkan tepkiler üzerine ertelenen bölgedir?
Doğru Cevap: "D" Trabzon
Soru Açıklaması
4.
Kolektif bilinç, dayanışma ve karşılıklı sorumluluk duygusunun oluşmasını sağlamanın yanı sıra, vergilerin eksiksiz bir şekilde toplanması, huzur ve güvenliğin temini bakımından da hayati önem taşıyan öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kefalet
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet Türkiye'si dönemine intikal eden kuruluşlar ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Başvekâlet/sadrazamlık - Başbakanlık II. Dahiliye Nezareti - Dışişleri  III. Şûra-yı Devlet - Danıştay IV. Divan-ı Muhasebat - Sayıştay
Doğru Cevap: "C" I - III - IV
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat fermanında bahsi geçen askeri düzenlemeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Askere alımlarda gönüllülük esasına geçilmesi  
Soru Açıklaması
7.
The Ottoman Bank (Osmanlı Bankası) hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1856
Soru Açıklaması
8.
I . Sened-i İttifak: Âyan denilen yerel güçlerle merkez bürokrasisi arasında 1808’de imzalanan ve âyanlara bir takım hak ve imtiyazlar veren sözleşmedir. II . 1858’de Islahat Fermanı ilân edilmiştir. III. 3 Kasım 1839’da Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya diğer bir isimlendirmeyle Tanzimat Fermanı ilân edildi IV . Islahat Fermanı’yla gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmesi sağlandı Yukarıda Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876) kapsamında ki gelişmeler verilmiştir. Bu bilgilerden hangileri doğru olarak ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I  -III - IV
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Osmanlı Devletinin "daire-i adliyye, yani adalet dairesi " çemberi içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
I.Sağlam bir iktidar ve devlet için güçlü bir ordu şarttır II.Dünya barışı, ancak adaletle sağlanabilir III. Dünya, duvarı halk olan bir bahçe gibidir IV.Kanunun koruyucusu güçlü bir iktidardır Osmanlıda idari ve sosyal düzeninin felsefi temelleri, Türk devlet geleneği ve İslâm dininin esasları çerçevesinde şekillenen  daire-i adliye anlayışa göre  yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I - II- IV
Soru Açıklaması
11.
Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1839
Soru Açıklaması
12.
Kuleli Vakası tutanaklardan anlaşıldığına göre,  fedailer grubuyla telgraf tellerini keserek dışarıyla haberleşmeyi önleme görevi  aşağıdaki kişilerden hangisine verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Binbaşı Rasim Bey
Soru Açıklaması
13.
I- Kilometre Garantisi II- İltizam Sistemi III-Şirket-i Hayriyye Osmanlı hükümeti, yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek için bir takım teşvikler uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I  
Soru Açıklaması
14.
Sultan Abdülmecid’in taşraya gönderdiği iki hatt-ı hümayun yayımlandığı zaman Mustafa Reşid Paşa yurt dışındaydı, yaklaşık bir buçuk ay sonra yurt dışından hangi şehirden İstanbul’a dönmüştü?
Doğru Cevap: "E" Londra
Soru Açıklaması
15.
Ali Suavi'ye tepki olarak Namık Kemal ve Ziya Bey, 29 Haziran 1868’den itibaren Londra’da aşağıdaki gazetelerden hangisini yayınlamaya başladılar?
Doğru Cevap: "B" Hürriyet
Soru Açıklaması
16.
a. adalet b. ordu c. servet d. halk e. mutlak iktidar Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri  Osmanlı Devletinde ki daire-i adliye anlayışıyla ilgilidir? 
Doğru Cevap: "E"  hepsi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 1839’da ilân edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) öncelikli hedefleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Halkın sosyal yaşamında değişiklik yapılmak istenmesi
Soru Açıklaması
18.
İzmir-Aydın demiryolu hangi tarihte işletmeye açıldı ?
Doğru Cevap: "D" 1 Temmuz 1866’da  
Soru Açıklaması
19.
 • yüzyılda Anadolu’da siyasi, ekonomik ve sosyal düzeni alt üst eden aşağıdaki olaylardan hangisi üretim ve tüketim ilişkilerini ciddi bir biçimde etkilemiştir?
 • Doğru Cevap: "A" Celâlî isyanları  
  Soru Açıklaması
  20.
  1727 yılında kurulan ilk Türk matbaasında basılan ilk kitap hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Vankulu Lügati
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.