Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Osmanlılar Rumeli'ye  ilk olarak hangi tarihte geçmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1322
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi tekke ve zaviyelerin görev ve yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tıbbi ve ilmi konularda yetkin tabip yetiştirmek
Soru Açıklaması
3.
 • Türkmenler
 • Cemaatler
 • Aşiretler
 • Yörükler
 • Arnavutlar
 • Yukarıdakilerden hangisi iskana tabi tutulan zümrelerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Yalnız V
  Soru Açıklaması
  4.
  Bulunduğu mahallin hem idarî hem de hukukî yetkilerine sahip olmasından dolayı iskânın başarılı olmasında oldukça etkili bir konuma sahip görevliye ne ad verilirdi?
  Doğru Cevap: "B" Sancakbeyi
  Soru Açıklaması
  5.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda sürgüne gönderilecek aileler için hazırlanmış olan defterde ki hükümlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Şehir ve kasabalarda sürgüne gönderileceklerin halkın huzurunu bozan kişlerden seçilmesi istenilirdi.
  Soru Açıklaması
  6.
  I. Sürgün Metoduyla Yapılan İskân II. Vakıflar ve Temlikler Vasıtası ile Yapılan İskân III. Derbendler Vasıtası ile Yapılan İskân Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve gelişme dönemlerinde uyguladığı iskan için geliştirdiği farklı metotlar arasında sayılabilir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  7.
 • İdari
 • Askeri
 • İlmi
 • Adli
 • Yukarıdakilerden hangileri kadıların görev ve yetkilerindendir?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  8.
  Konar-göçer Türkmen gruplarının Rumeli’ye iskân edilmeleri hangi olay ile başlamıştır?
  Doğru Cevap: "A" Gelibolu Yarımadası’nın hakimiyetiyle
  Soru Açıklaması
  9.
  Sürgün metoduyla yapılan iskânlar için şehir ve kasabalarda aşağıdaki hangi grupların seçilmesi istenilirdi?
  Doğru Cevap: "C" Meslek sahipleri ve esnaf olanlar
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi kişinin şahsi mallarından bir kısmını kamu hizmeti görecek kuruluşlar haline getirmesi olarak tanımlanmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Vakıf
  Soru Açıklaması
  11.
 • Beylerbeyi veya Sancakbeyi,
 • İskan katibi,
 • İskanbaşı,
 • İskan beyleri,
 • Kethüdarı
 • Yukarıdakilerden hangileri Anadolu ve Suriye'de aşiret ve cemaatlerin iskan edileceği yerleri belirleyen komisyon üyelerindendir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi İskân ile ilgili kararlar ve nizamlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Sadece Oymakların konar-göçer hayat yaşamalarına izin vermek
  Soru Açıklaması
  13.
 • İskan edildikleri coğrafyanın ikliminin uygun olmaması,
 • Arap aşiretlerinin baskısı,
 • Yıllarca konar-göçer hayatı yaşamış olup daha önce tecrübe etmedikleri bir hayat tarzına alışmaya çalışmaları,
 • İskan mahallindeki idarecilerin gerekli ilgiyi göstermemeleri,
 • Türkmenlerin genel olarak Rakka, Hama ve Humus bölgelerine yerleştirilmeleri.
 • Yukarıdakilerden hangisi Türkmenlerin yerlerini terk etme nedenleri arasında gösterilebilir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi “menzilin” karşılığıdır?
  Doğru Cevap: "C" Konak yeri
  Soru Açıklaması
  15.
  Yeni fethedilen bir bölgenin Türkleştirilmesi için veya herhangi bir yörenin emniyeti için iskânına gerek görüldüğü zaman sürgün hükümlerini devlet adına kimler yerine getirirdi?
  Doğru Cevap: "C" Kadılar
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdaki hangi paşanın döneminde Anadolu ve Suriye topraklarında yaşayan konar-göçer teşekküllerin iskân edilmeleri kararlaştırılmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi XIV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin yürüttüğü iskân faaliyetleri arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "A" Sürgün yoluyla Kütahya, Aydın, Konya, Karaman, Antalya iskanları
  Soru Açıklaması
  18.
  Koyun sayısı kaç olduğunda, 'bir sürü' adını alırdı?
  Doğru Cevap: "B" 300
  Soru Açıklaması
  19.
 • Gemi yapımında
 • Köprü yapımında
 • Topların naklinde
 • Buğday üretiminde  
 • Kale yapımında
 • Suyolu yapımında
 • Hangisi/hangileri Kanuni Sultan Süleyman devrinden başlayarak Yörüklerin devlet tarafından görevlendirildiği işler arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "A" I, II, III, V ve VI         
  Soru Açıklaması
  20.
  Fethedilen yeni bölgelerin imar ve iskânını gerçekleştirmek için bizzat kendisinden faydalanılan külliye, câmi, mescid, imaret, medrese, köprü vs. hayır eserleri meydana getirmek hangi iskan metodudur?
  Doğru Cevap: "B" Vakıflar ve Temlikler
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.