Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde izlenen iskân politikasının hedeflerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Fethedilen arazinin imara açılması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı coğrafyasında gerçekleşen içten dışa göçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yahudi göçü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı coğrafyasında gerçekleşen dıştan içe göçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Suriye mültecileri
Soru Açıklaması
4.
Aşagıdakilerden hangisi Kırım Kafkasya’dan Anadolu’ya yönelik gerçekleşen göçlerin sebeplerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Müslüman Nüfusun İdari Kadrolarda İstihdamı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki yerlerden hangisi 1840’dan itibaren konar-göçerlerin yerleştirildiği başlıca bölgelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Maraş
Soru Açıklaması
6.
1768- 1812 arası meydana gelen Osmanlı- Rus Savaşları sonucu yaklaşık kaç Bulgar göçmeni dalga dalga Eflak - Buğdan topraklarına geçmiştir?
Doğru Cevap: "D" 200 000
Soru Açıklaması
7.
Doğu Karadeniz’de yaşayan Müslümanların çoğunluğunun Bolu, Adapazarı ve İzmit’e göç etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Maden ocaklarının kapanması
Soru Açıklaması
8.
Kaybedilen savaşlar neticesinde Osmanlı topraklarına muhtelif coğrafyalardan yapılan göçler sonucunda I. Dünya Savaşı arifesinde Müslüman nüfusun oranı ne olmuştur?
Doğru Cevap: "C" %81
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda Batı Anadolu Göçmenleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türk unsurunun bu sistemli yok etme ve göçe zorlama siyaseti karşısında ilk tepkisi savaşmak yönünde oldu.
Soru Açıklaması
10.
Göçmenler, ilk etapta  hangi vergilerden muaf tutulmuşlardır?
Doğru Cevap: "D" 10 sene aşar ve tekâlif-i örfiyyeden ve 25 sene askerlikten
Soru Açıklaması
11.
1865’de Fırka-i Islahiye ile neredeki aşiretlerin iskân edilmeleri sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Maraş ve Elbistan
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisinde göçlerin Balkanlar'daki demografik yapıya etkileri arasında gösterile bilinir? 
Doğru Cevap: "C" Müslüman nüfus azalmıştır
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yerleştirilecek ailelere, konut, işletme binası ve tarım arazisinin verildiği ve ayrıca işletme ve donatım kredileri ile desteklenerek ailelerin üretken hale getirildiği iskan türüdür?
Doğru Cevap: "B" Tarımsal iskân
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki padişahlardan hangisinin zamanında askerlik hizmeti ilkesel olarak tüm Osmanlı vatandaşları için yükümlülük haline getirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Abdülmecid
Soru Açıklaması
15.
 • Mübadil
 • Tebid
 • Tehcir
 • Sürgün
 • Nefy
 • Hangisi/ hangileri bir ülkedeki merkezi otorite tarafından herhangi bir suçla suçlanarak göç etme uygulaması için söylenebilir?
  Doğru Cevap: "C" II, III, IV ve V   
  Soru Açıklaması
  16.
  Toroslardaki bazı konar-göçer unsurların asker ve vergi konusunda problem çıkarmaları üzerine Fırka-i İslahiye hangi tarihte oluşturulmuştur?
  Doğru Cevap: "D" 1865
  Soru Açıklaması
  17.
 • Göç kültür değişmelerinin de ana nedenidir
 • Göç hem göçmeni, hem de yerli halkı değiştirir
 • Göçlerin en büyük etkisi kitleseldir
 • Göç evlilik ve sair yollarla toplumların karışmasını sağlar
 •  Yukarıda göç ile ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I, II, IV
  Soru Açıklaması
  18.
  1669’da Osmanlı hâkimiyetine giren Girit’te Rumların ilk isyanı hangi tarihte yaşanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 1821
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi göçlerin mali ve iktisadi sonuçlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Verilen destekle Göçmenler kısa zamanda zenginleşmiş ve Anadolu halkını hor görmüştür.
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıda Aşiret İskanı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "D" Söz konusu Aşiret saldırıları askerî tedbirlerle kısa sürede önlenebiliyordu.
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.