Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Final Sınavı 2
1.
Osmanlı Devletinin kırsal alanın da geçici olarak iskân edilen göçmenlerin iaşe masrafları ,kimler tarafından karşılanıyordu?
Doğru Cevap: "C" Yerli ahali tarafından karşılanıyordu,
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “göçe karar verene göre” göç çeşidine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Gönüllü göç
Soru Açıklaması
3.
Birinci Dünya Savayı öncesi Osmanlı vatandaşı Ermenilerin toplam nüfusu ne kadardır?
Doğru Cevap: "E" 1.300.000-1.500.000
Soru Açıklaması
4.
Kilise ve Hıristiyan din adamları klâsik dönemde Osmanlı toplumsal yapısı içinde    Hıristiyanların eğitiminden, mahkeme, vergilerin tahsili ve köylerin idaresine kadar  önemli bir konumu  sahipken Osmanlı idaresinin  merkezileştirme projesi ile bu ayrıcalıklarını  tedrici bir biçimde kaybettiler. Osmanlı idaresinde "merkezileşme Projesini uygulayan "padişah hangisiydi? 
Doğru Cevap: "B" II.Mahmut,
Soru Açıklaması
5.
Hangisi 18. yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a yönelik reaya göçlerinin kahir ekseriyetinin gerçekleştiği bölgelerdendir?
Doğru Cevap: "A" İç Anadolu
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi batılıların Balkanlar da imparatorluk tebaasını ulusa dönüştürmek için, aynı bölgede yaşayan farklılıkları ötekileştirmek adına baş vurduğu    yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Doğal asimilasyon,
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen devletlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne ait olan Cezayir ve Tunus topraklarını 1800-1914 yılları arasında işgal etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
8.
İhtiyaç sahibi göçmenlerin konutları kim tarafından yapılmaktaydı?
Doğru Cevap: "A" Devlet
Soru Açıklaması
9.
Fırka-i Islahiye teşkil olunarak Maraş ve Elbistan arasındaki aşiretlerin iskân edilmeleri ne zaman sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1865
Soru Açıklaması
10.
Kırım hangi antlaşma ile bağımsız bir devlet haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
11.
Aşagıdakilerden hangisi Osmanlı coğrafyasından dışa yönelen gölerin sebeplerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Yahudi Devletini Kurma Hedefi
Soru Açıklaması
12.
Balkanlarda oluşumu yönünden Ulus-Devlet olarak düşünülmeyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arnavutluk
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin demografik, ekonomik ve sosyal sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Savaşa olumlu etki yapması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi suç işleyenleri cezalandırmak ve suçluları göndermek maksadıyla iskan edilen bölgelerdir?
Doğru Cevap: "A" Kıbrıs
Soru Açıklaması
15.
 • Teorik olarak üretim sisteminin zarar görmemesi adına iç göç devletin planlaması ve izin verdiği ölçüde gerçekleşir.
 • Hemen her dönemde Osmanlı coğrafyasında bir iç göçtenbahsetmek mümkündür.
 • Merkezi otoritenin bozulduğu dönemlerde iç göçler kitlesel bir boyut kazanmaktadır.
 • Bu göçlerin sonucu bazı yerleşimbirimleri kuş konmaz kervan geçmez bir hale düşebilmekteydi.
 • Yukarıda Osmanlı'da iç göçle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı sonuçlarından değildir?
  Doğru Cevap: "C" Kozaklar 1859’da Osmanlı coğrafyasına yönelik büyük bir göç hareketini başlattılar.
  Soru Açıklaması
  17.
  Devlet ziraî üretimin düşmesini ve dirlik sahibinin gelirlerinin azalmasını önlemek, çiftçinin çiftini çubuğunu terk edip göçetmesine engel olmak adına çiftbozan resmi ve geri iskân kanunu tedbirlerini uyguluyordu. Bu yetki kaç yılla sınırlandırılmıştı?
  Doğru Cevap: "C" 10, 15 veya 20
  Soru Açıklaması
  18.
  İstanbul’a yönelik Rus mülteci akını hangi tarihte başlamıştır?
  Doğru Cevap: "E" 1920 yılında General Denikin'in kmutasında olmuştur.
  Soru Açıklaması
  19.
  İlk defa hangi gelişmelerden sonra osmanlı Devleti özgün iskân projeleri planlamak, belirlenen ilkeler çerçevesinde göçmenleri iskân etmek ve sorunlarını gidermek amacıyla Muhacirin Komisyonu adlı bir teşkilat kurmuştur?
  Doğru Cevap: "A" Kırım Savaşı’ndan sonra   kitlesel göçlerle karşılaşınca, 
  Soru Açıklaması
  20.
  I. Eskişehir II. Ankara III. Çorum IV. İzmit Hangileri 1908’de gerçekleşen Avusturya ilhakı sonrasında Anadolu’ya göç eden Boşnakların yerleştirildiği başlıca yerlerdendir?
  Doğru Cevap: "E" III, IV
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.