Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Final Sınavı 5
1.
Osmanlının Kuzey Afrika topraklarından ayrılmasından sonra bu bölgelerden de Türk hâkimiyetindeki topraklara göçler oldu ancak, bu göçlerin, Kırım, Kafkas ve Balkanlardaki kadar kitlesel bir boyut kazanmamasının temel sebebi neydi?
Doğru Cevap: "D" Buralar da azınlığa dayalı Milli  Devletlerin kurulmaması,
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı göç terminolojisine göre kendi iradesiyle başka bir yere göç ederek oranın nüfusuna kayıt yaptıran kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yabancı     
Soru Açıklaması
3.
İtalya ile Osmanlı Devleti arasında Trablusgarp ve Bingazi için yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uşi Antlaşması
Soru Açıklaması
4.
Sadece kimliğinden dolayı  bulunduğu mekânı terk etmesi kendisine dikte ettirilmiş ve bu nedenle meydana gelmiş kitle göçlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mübadele,
Soru Açıklaması
5.
Tathir-i Memleket ya da Tenkih-i Vilayet olarak nitelenen tahliye işlemiyle Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Tarımsal bölgelerde vergilerini ödemekte zorlanan reayaya kolaylık sağlamak
Soru Açıklaması
6.
1828-1829 Savaşı esnasında hangi topluluklar yerlerinden oynadı?
Doğru Cevap: "A" Rumeli, Kafkasya ve Anadolu’da cephe ve cephe gerisindeki topluluklar
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'nde göçmen işlerini yürüten teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhacirin Komisyonu
Soru Açıklaması
8.
Osmanlıda devletin çeşitli suçlardan dolayı bireyleri sürmesi olayı belgelere nasıl kaydedilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tagrip
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devletin'de, Muhacirin Komisyonu kaç yılında kurulmuştur.
Doğru Cevap: "D" 1860
Soru Açıklaması
10.
Kafkasya’dan yapılan en yoğun göç hareketi hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1856-1876
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hnagisi Batı Avrupa ülkelerinde sosyalist hareketler, Almanya ve İtalya’da milli birlik, Orta Avrupa ülkelerinde milli^ istiklal şeklinde tezahür etti?
Doğru Cevap: "B" 1848 ihtilalleri
Soru Açıklaması
12.
Fransa' nın Cezayir’i ilhak ettiğini ilan etmesi ve ülkenin idaresini geniş yetkilerle donattığı genel valiye vermesi hangi yılda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1848
Soru Açıklaması
13.
Göçmenlerin iaşesi vesair ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kişi ve kuruluşlarca cemiyetler kurulmuştur. Aşağıda verilen kuruluş ve isim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sermaye-i Şefkat-i Osmaniye- Fatih Sultan Mehmet
Soru Açıklaması
14.
Balkanlardan Anadolu’ya doğru gerçekleşen göçlerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ulus devlet kurma        
Soru Açıklaması
15.
I. Orta Anadolu ülkenin tahıl ambarı oldu II. Anadolu’nun ekonomik özelliği hayvancılıktan ziraate dönüştü III. Hayvancılık gelişti IV. Ticaret sekteye uğradı Hangileri Osmanlı topraklarına Kırım, Rumeli ve Kafkasya’dan yapılan göçlerin sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "B" I, II, III
Soru Açıklaması
16.
Rusya'nın Kırım'ı 1783 yılında işgal ve ilhakının ardından, bölgeden Anadolu'ya kitle göçü mahiyetindeki ilk dalga hangi tarihlerde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1792-1793
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Bulgarların göç etmesinin sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Tefeci baskılarındaki artışlar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi göçü oluşturan sebeplerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Refah Seviyesinde Artış
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı Devleti’nde toprağı işleyen köylünün çiftini, çubuğunu terk edip, başka işlerle uğraşması ya da yazılı olduğu yerden başka bir yere göç etmesi yasaklanmıştı. Bu gibi durumlarda köylüye aşağıdaki cezalardan hangisi verilirdi?
Doğru Cevap: "B" Çift-bozan akçesi ödeme
Soru Açıklaması
20.
Rusya, Birinci Dünya Savaşı esnasında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden Akdeniz’e ulaşmayı planlamıştı. Nitekim Rusya söz konusu alanın yayılma sahası olduğunu Mart 1916'da aşağıdakilerden hangisi ile  müttefiklerine kabul ettirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Petrograd Protokolü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.