REFORM

XVI.YY da Katolik mezhebindeki bozulmalar karşısında İlk olarak Almanya’da başlayan dinde yeni düzenlemeler yapılmasına Reform denir.

Reformun Sebepleri

 1. Katolik kilisenin bozulması
 2.  İncil’in Latinceden İngilizce Fransızca ve Almanca gibi ulusal dillere çevrilmesiyle din adamlarının söyledikleriyle İncil’de yazılanların uymadıklarının görülmesi
 3. Rönesans’ın etkisiyle özgür düşüncenin yayılması
 4. Kilisenin elindeki yetkilerle halkı sömürmesi
 5. Endülijans sorunu, para karşılığında günahların affı ve cennet vaadi


Reform’un Almanya’da Ortaya Çıkma Nedenleri

1- İncil’in ilk olarak Almancaya çevrilmesi

2- Almanya’da siyasi birliğin olmaması

3- Katolik Kilisesi’nin ekonomik ve siyasi baskı uygulaması

4- Alman hümanistlerin etkili olması.

Reformun ortaya çıkışı ve Yayılması

İlk olarak Almanya’da Martin Luther Başlatmıştır.

1517 de Wittenberg kilisenin kapısına bildiri asan Luther,

-Papalığın günah affı yetkisinin olmadığını

-Allah ile Kul arasına kimsenin giremeyeceğini

-Endülijansın bir suç olduğunu açıklamıştır

Bu fikirler fakir Alman halkı arasında büyük ilgi görür

 Papa X. Leon, Martin Luther’i Aforoz eder

 Luther Aforoz kağıdını herkesin gözü önünde yırtar

 Papa Şarlken’den Luther’in İdamını ister ancak Saksonya prensi Luther’i korur

Luther’in görüşlerinin etkisiyle ayaklanan halk ve şövalyeler kilise mallarını yağmalarlar

1521 yılında İmparator Şarlken, Luther’i Worms Kuruluna çağrır. Worms’ta Luther’den yazmış olduğu fikirlerden vazgeçmesi istenir. Bunun üzerine Martin Luther, Kutsal Metinler ve akıl yoluyla ikna edilmediği sürece papaların ve konsillerin otoritesini kabul edemeyeceğini ve düşüncelerinden vazgeçmeyeceğini ifade eder. (Worms Diyeti)

Burada alınan kararlara Alman Prensleri Protesto ettiler. Bu nedenle yeni oluşan mezhebe PROTESTANLIK denmiştir.

Almanya da  25 yıl  süren mücadeleler sonunda taraflar arasında OUGSBURG ANLAŞMASI imzalanarak Protestanlık resmen tanınmıştır. (1555)

Halk bağlı olduğu hükümdar ve ya prensin kabul ettiği mezhebe girecekti.(Katoliklerle Protestanlar eşit hale geldiler.)

-Almanya dışında;

Fransa’da Kalven Kalvenizm’i kurdu.1598 de Nant Fermanı ile mezhepler serbest bırakıldı.

İngiltere’de Kral VIII. Henry Anglikan Kilisesini kurarak kendisine bağladı (Anglikanizm)

İskoçya’da Presbiteryenlik

Reformun Sonuçları

 1. Avrupa da Mezhep birliği bozuldu
 2. Protestanlık, Kalvenizm, ve Anglikanizm (İngiltere Kralı VIII. Henri)  gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır
 3. Katolik kilisesi kendine çeki düzen vererek Hıristiyanlığın yayılmasına çalışmıştır. (Cizvit tarikatıTrento Konsili)
 4. Papa ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.
 5. Katolik mezhebinden ayrılan ülkelerde kilisenin malları yağmalanmış,topraklarına el konulmuştur
 6. Okullar, kiliselerin elinden alınarak laik eğitim kurumları açılmıştır. Böylece kilisenin eğitim ve bilim üzerindeki baskıları ortadan kalkmıştır.
 7. Osmanlılar Hıristiyanlığı parçalamak için Reformu desteklemiştir, bu sayede Osmanlının Avrupa içlerine ilerlemesi kolaylaşmıştır