Sanat Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Roma kentinin kamusal, ticari, sosyal merkezi olan ve çevresinde bazilika, tapınak gibi pek çok yapının yer aldığı meydanlara ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Forum
Soru Açıklaması
2.
Eski İran'da kale ve saray kapılarının iki yanına yerleştirilen ve koruyucu addedilen insan başlı boğa vücutlu heykellere ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kerub
Soru Açıklaması
3.
Taş devri kaça ayrılır ?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
4.
Helenistik Dönem mimarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Korinth Düzeni’nin temel ögesi olan sütun başlığı bu dönemde ortaya çıkmıştır
Soru Açıklaması
5.
Atina Athena Parthenon (MÖ 450-30) ve OlympiaZeus Tapınaklarının tanrı (kült) heykelleriniyapan Heykeltıraşı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Phedias
Soru Açıklaması
6.
Sardes ve çevresinde yaşayan insanlık tarihine en büyük katkılardan biri olarak bilinen parayı bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Lidya Uygarlığı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki dönemlerden hangisinde değişen doğal çevre ve iklim koşulları sonucunda yerini mevsimlik ve kalıcı yerleşmeye bırakmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Mezolitik
Soru Açıklaması
8.
Arap-İslam ordularının İran’ı fethetmelerinden günümüze gelinceye kadar geçen sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İran-İslam devri
Soru Açıklaması
9.
Yunan sanatında mimarlık alanında temel yapı formları ve uygulamalar ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Arkaik dönem
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Stupaların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Devlet makamlarıdır
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Erken Klasik Dönem Yunan heykel sanatına verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Ciddi stil
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Çanak Çömlekli Neolitik evresi ile ilgili doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Halaf ve Obeyd bir kenti ve kültürel unsurları ifade eder
Soru Açıklaması
13.
Kiliselerde halkın ibadet ettiği orta ve yan neflerden meydana gelen mekan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Naos
Soru Açıklaması
14.
Grekçe “Eiokon” kelimesinden gelen, boya ile ahşap panel üzerine yapılan ve ibadet amacı taşıyan dini konulu resimlere ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Ankostik
Soru Açıklaması
15.
Bizans’ın dokuz asır boyunca oluşturduğu hazine ve sanat eserlerinin yağmalandığı olay aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1204 yılında İstanbul’un Haçlılar tarafından işgali
Soru Açıklaması
16.
Yunan Uygarlığı ve sanatının en parlak evresi sayılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Klasik Dönem
Soru Açıklaması
17.
Orta Bizans Dönemi’nde Anadolu’da fresko örneklerini barındıran en önemli merkez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kapadokya
Soru Açıklaması
18.
İmparatorluğun lüks objeleri arasında yer alan cam, İstanbul dışında Anadoluda nerede üretilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Antakya
Soru Açıklaması
19.
I.  Çin toplumundaki geleneğe bağlılık nedeniyle sivil ve dini mimaride her zaman belli düzen ve kurallar uygulanmış ve aynı tarzda yapılar yapılmıştır.  II. Geleneksel Çin mimarisinin ana yapı malzemesi ahşaptır. III. Çin Seddi dışında, günümüze gelebilmiş 11. yüzyıl öncesine ait mimari eser bulunmamaktadır. Geleneksel Çin mimarisine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
20.
İstanbul’dan günümüze gelen 12. yy’a ait tek mozaik örneği olan eser nerede yer alır?
Doğru Cevap: "B" Ayasofya Kilisesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.