Sanat Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi iyon sütun başlığının iki yanında yer alan spiral biçimli kıvrımlara verilen addır?
Doğru Cevap: "D" Volüt
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde Yunan Sanatındaki üslup, teknik ve artistik gelişimler açısından birbirini takip eden üç evrenin tarihsel sıralamaları doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Arkaik-Klasik-Helenistik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam şehirciliğinin ilk örneğidir?
Doğru Cevap: "E" Bağdat
Soru Açıklaması
4.
Kudüs'te  bulunan Hacerü-l Muallak Hangi özelliği ile öne çıkan bir islam yapısıdır
Doğru Cevap: "A" Merkezî planlı,ilk İslam yapısı olması ile
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Fatımilerin son mimari eseridir?
Doğru Cevap: "A" Salih Talai Camii
Soru Açıklaması
6.
Avrupa’da yeni milletlerin doğduğu bu dönemin karışık yapısı,  Antik Çağ Yunan-Roma kültürü ve Hristiyan dinî inancı çerçevesinde kaynaşarak hangi Çağ Avrupa kültürünün temelini oluşturmuşlardır?
Doğru Cevap: "C" Orta çağ
Soru Açıklaması
7.
İslam tarihinde yeni çağ değişimi ne zaman olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçü ile( hicret)
Soru Açıklaması
8.
Eski Mısır inancında cennete verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aşlu
Soru Açıklaması
9.
Doğayı kopyalamak yerine, sanatçının ruhsal durumunu çizgi ve renklerle eserlerine yansıtılması, hangi sanat anlayışının en önemli kurallarından biri olmuştur.
Doğru Cevap: "D" Dışavurumculuk
Soru Açıklaması
10.
Klasik ve romantik akımlardan farklı olarak, şimdiki anı, gerçek dünyanın dikkatli bir gözlemle, doğru, nesnel ve tarafsız betimlenmesi ile iş ve işçilik temalarını işleyen resim akımının adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Realizm
Soru Açıklaması
11.
İran-Arap devri yapılan ilk caminin adı nedir 
Doğru Cevap: "E" Kazvin Cuma Camii
Soru Açıklaması
12.
Büyük kiliselerin içinde biz azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şapel
Soru Açıklaması
13.
Meydan-ı Şah olarak adlandırılan büyük bir meydan ve çevresinde çeşitli binalar bulunan yapı hangi şehirdedir?
Doğru Cevap: "A" İsfahan
Soru Açıklaması
14.
 • Antalya Yivli Camii
 • Manisa Ulu/İshak Bey Camii
 • Milas Firuz Bey Camii
 • Kastamonu Atabey Gazi Camii
 • Hangi dönem mimari eserleri arasında tasnif edilir?
  Doğru Cevap: "E" Geç Dönem Anadolu Türk Beylikleri
  Soru Açıklaması
  15.
  Kuruluş yılları ile birlikte önemli örnekleri görülen bu yapı tipi, belirgin bir gelişim çizgisi içerisinde klasik döneme kadar inşa edilmiş, klasik dönemin ortalarından itibaren inşa edilmez olmuştur. İlk örneklerinden itibaren sofa olarak adlandırılan ve çoğunlukla kubbe örtülü bir orta bölümü ve bu bölümün güneyinde yer alan bir mescit bölümünden oluşurlar. Bu iki bölümün doğu ve batı yanlarında tabhane odaları olarak adlandırılan ikişer yan mekân bulunur. Tabhane odalarının kesin işlevleri bilinmemekle birlikte misafirhane ve toplantı salonu olarak kullanıldıkları düşünülmektedir. Yukarıdaki verilen bilgiler aşağıdakilerin hangisini tanımlar niteliktedir?
  Doğru Cevap: "A" Zaviyeli camii
  Soru Açıklaması
  16.
  Hz. Muhammed' in ilk cuma namazının kılındığı yerde aşağıdaki hangi yapı inşa edilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Kuba Mescidi
  Soru Açıklaması
  17.
  "Abidevi taç kapıları bulunan, her birinin geniş saçaklı ayrı çatısının bulunduğu kafesli görünüşler sunan çok katlı yapılardır." Verilen tanım aşağıdaki hangi yapıya aittir?
  Doğru Cevap: "A" Nepal mabetleri
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi, merkezi planlı, ilk İslam yapısıdır?
  Doğru Cevap: "A" Kubbetü’s Sakhra
  Soru Açıklaması
  19.
  Hangisi Gazneli mimarisi örnekleridendir?
  Doğru Cevap: "D" Leşker-i Bazar Sarayı
  Soru Açıklaması
  20.
  Manastırlarda el yazmalarının yazıldığı ve kopya edildiği bölüme ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Sciptorium
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.