Sanayi İnkılabının Osmanlı Devletine Etkisi ve Tanzimat Fermanı

Sanayi İnkılabının Osmanlı Devletine Etkisi ve Tanzimat Fermanı

Sanayi İnkılabı Osmanlı Ekonomisi üzerindeki etkileri olumsuz oldu. Karşı Tedbirler alınmaya çalışıldı. Sanayi ıslah ve geliştirme çabaları içine girildi. Büyük imalathaneler açıldı. 1835 de Feshane açıldı. (ordu ihtiyacını gidermek için) Bez fabrikası kuruldu. (Bakırköy) Dokuma Fabrikası kuruldu. Fakat bir sonuç elde edilemedi.

Kapitülasyonların 1740’da sürekli hale gelmesi ve Sanayi inkılabı başlangıcı çıkması Osmanlı Ekonomisinin çökmesine yol açtı.

1838de tek yanlı hükümler taşıyan Ticaret antlaşması İngiltere ile yapılan Balta Limanı Antlaşmasıdır. Bu antlaşma Osmanlı ülkesini İngiltere’nin açık pazarı haline getirmiştir. Osmanlı devleti ithalattan ve ihracattan 0,03 vergi alırdı. Ayrıca ülke içinde yerli ve yabancılardan bir malı bir yerden başka bir yere taşırken araç iç gümrük vergisi alınırdı. Balta Limanı antlaşması ile (I. Dünya Savaşına kadar.)

İhracattan alman vergi %12

İthalattan alman vergi %5 olarak kabul edildi. Yabancılardan alman iç gümrük kaldırıldı. Yerliler ödemeye devam etti.

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında ilk defa İngiltere ve Fransa’dan borç aldı. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı ‘de ekonomisi çöktü ve mâliyesi iflas etti. (1875) Osmanlı’da üretim düştü. 1881’de Duyunu Umumiye idaresi kurularak Osmanlı Devleti’nin gelirlerine el koyuldu

Kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923 de Lozan Antlaşması ile kaldırıldı.

Tanzimattan Meşrutiyete

1.Tanzimat Fermanı (1839)

Sultan Abdülmecit (1839-1861) Dönemi

Bu Ferman, Mustafa Reşit Paşa’nın çabaları sonucu hazırlanmış ve Sultan Abdülmecit (1839-1861) ‘in onay­laması sonucu Gülhane de okunmasıyla başlamış ve I. Meşrutiyete kadar devam etmiştir. (1876)

Bu fermanla, Avrupa devletlerinin desteğini kazanarak Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünün korunması amaçlanıyordu.

Tanzimat Fermanı ile din farkı gözetmeksizin herkese eşit hak, mal ve can güvenliği sağlanıyordu.

Bu ferman ile ilk defa padişahın otoritesi üstünde bir gücün (kanun gücünün) olduğu kabul edilmiş oluyordu. Ayrıca ilk defa padişahın isteği ile yetkileri  sınırlandırılıyordu.