Tarih Felsefesi 1
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Batıda Tarih Felsefesi’nin kurucusu olarak bilinen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Giambattista Vico
Soru Açıklaması
2.
Türkçe’de “tarih” olarak karşılaştığımız kavramın kökeni aşağıdaki hangi Eski Yunanca kelimeye dayanır?
Doğru Cevap: "C" Historein
Soru Açıklaması
3.
İlk tarih filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Augustinus
Soru Açıklaması
4.
Latince’de yapılmış işler/şeyler anlamında kullanılan bir tamlama olan ve zamanla, geçmişte yapılmış tüm işlere göndermede bulunmak üzere kullanılmış kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Res gestae
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupasını karakterize eden bir niteliği ifade etmez?
Doğru Cevap: "D" İmparatorluklar bağımsız hareket eden siyasi güçlerdir.
Soru Açıklaması
6.
Bilgi alanlarını teorik bilgi, pratik bilgi ve poietik bilgi olarak üçe ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aristoteles
Soru Açıklaması
7.
Tarih çalışması felsefe için neden önemlidir?
Doğru Cevap: "C" Araştırmak ve bulmak için
Soru Açıklaması
8.
Antikçağ düşüncesi Avrupa'da nasıl yayılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Roma-Germen toplumları sayesinde
Soru Açıklaması
9.
Kutsal Kitap Eski Ahit’in (Tevrat) içeriğinde ifade bulan dünya tarihi neyi anlatır?
Doğru Cevap: "D" Tanrı ile şeytan arasındaki mücadeleyi
Soru Açıklaması
10.
Ruhu, bedeni bir araç olarak kullanan ve bölünemez bir birliğe sahip, anımsamalarına bağlı olarak hep kendisiyle özdeş, bileşik bir yapı olan bedenden önce var olmuş bir temel neden ya da ilke olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Plotinos
Soru Açıklaması
11.
Collingwood'a göre, “Tarih Felsefesi” terimini bir çalışma alanının adı olarak kullanan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Voltaire
Soru Açıklaması
12.
I. Ölümsüzlük II. Tutku III. Görünmezlik IV. Cesaret V. Maddesizlik VI. Akıl. Platon, yukarıdakilerden hangilerinin ruhun temel bileşenleri/bölümleri olduğunu savunmuştur?
Doğru Cevap: "B" II - IV - VI
Soru Açıklaması
13.
“Ödevim, bana anlatılan neyse onu vermektir. İnanmaya gelince, hiçbir şey beni buna zorlayamaz ve bunu bütün anlattıklarım için söylüyorum” sözü hangi ünlü düşünüre aittir?
Doğru Cevap: "A" Herodotos
Soru Açıklaması
14.
Tarih, aşağıdaki medeniyetlerin hangisinin tarih anlayışında, tanık olunmuş olayları kayıt altına almak üzere yıllıklar yazma anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İslam
Soru Açıklaması
15.
Augustinus’a göre insanı yaptıklarından dolayı ödüllendirecek veya cezalandıracak olan en yüksek ölçüt hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Iustus Dei
Soru Açıklaması
16.
Felsefi düşüncenin ortaya çıkışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Felsefi düşüncenin ortaya çıkmasıyla tarih yeni bir kullanım alanı bulmuştur. II. Felsefenin başlangıcına neden olan farklılıkların, değişimlerin, çeşitliliğin arkasında yatan şeyin araştırmak ve bulmak üzere yapılan çalışma tarih çalışmasıdır. III. Antik Yunan filozoflarının ele aldığı ilk sorun arkhenin  ne olduğu anlaşılmasıdır. IV. Felsefenin, önce incelediği soruna veya alana ilişkin ilkeleri bulup, bulduğu bu ilkeler temelinde açıklama yapmayı yöntem haline getirmesi. V. Düşünce tarihi günümüzde sadece felsefenin en önemli konusu olmuştur.  
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
17.
Ortaçağ’a temel karakterini veren Hıristiyan felsefesinin zeminini hazırlayan düşünürler için kullanılan ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kilise Babaları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Atkinson'a göre tarih metafiziğinin eleştirilmesinin ve güvenilmez bulunmasının sebeplerindendir? I) Geniş genellemeler tarihsel kanıtlar kullanılmadan yapılmaktadır. II) Tarih zorunlu ilkelere dayanarak açıklamaya çalışılma çabası tarihi verilerle desteklenmemektedir.  III) Tarihçiler belgelere çok fazla sırtını yaslamakla onu meydana getiren yasaları ihmal etmektedirler.
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
19.
-‘‘…tarihçi olayları ve nedenleri olduğu gibi kavramanın peşindeyken, tarih felsefesi, tarihçilerin yaptıkları çalışmaları da dikkate alarak olayları belirleyen ilkeleri ortaya koymayı amaçlar’’ düşüncesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Atkinson
Soru Açıklaması
20.
Hıristiyanlığın tarih anlayışının başlıca esin kaynağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinin tarih anlayışı olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Yahudilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.