Tarih Felsefesi 1
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Plotinos ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Plotinos’a göre gerçek maddeden oluşur, salt tinsel nitelikte değildir.
Soru Açıklaması
2.
İlk tarih filozofu ya da teologu olarak adlandırılan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" Augustinus
Soru Açıklaması
3.
Tarihi bir varlık sahası olarak ontolojik bir yaklaşımla değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Takiyettin Megüşoğlu
Soru Açıklaması
4.
İnanmak, bilmekten önce gelir ve bilmenin temelini oluşturur, fakat insanın nihai ereği, Tanrı hakikatini anlamaktır diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İskenderiyeli Clemens
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Pindaros’un düşüncesinde ön plana çıkan temel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Geçmiş yaşamın niteliğini ve özünü, kendi günündekinden oldukça farklı olarak görür.
Soru Açıklaması
6.
Anlaşılabilir tarihsel olay yorumlarının ve toplumsal-kültürel süreçler üzerine yapılan önemli genellemelerin çoğu bunalım-felâket ya da geçiş-çözülme dönemlerinde yahut bu tür dönemlerin hemen öncesinde ve sonrasında ortaya çıktığını savunan ve çözümlemesinde İbn-i Haldun’a da yer veren düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Sorokin
Soru Açıklaması
7.
Tüm varlığın oluşumundaki “ana madde”-“ilk madde” anlamında kullanılan Eski Yunanca terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Arkhe
Soru Açıklaması
8.
Ronald Field Atkinson’a göre; tarihçi olayları ve nedenleri olduğu gibi kavrarken, tarih felsefecisi olayları belirleyen ilkeleri de ortaya koymayı amaçlar. Bu cümleden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "D" Tarihçi ve tarih felsefecisinin ilgilendiği sorunların birbirine uzak olduğu
Soru Açıklaması
9.
Pozitivist tarih felsefesinin temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Evrenin ve tarihin genel-geçer yasaları vardır
Soru Açıklaması
10.
Res gestae kavramıyla ilişkili olarak, ontolojik bir tarih yaklaşımı aşağıdaki görüşlerden hangisini benimser?
Doğru Cevap: "D" Geçmişi bir bütün halinde kavramak temel amacımızdır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Plotinos’un düşüncesine karşıt bir görüşü dile getirmektedir?
Doğru Cevap: "A" Varolan her şey maddeseldir, öyleyse varlık da somuttur.
Soru Açıklaması
12.
Geçmişi bir bütün hâlinde kavramaya girişen felsefe sistemleri, tarihe ontolojik bir yaklaşımın ifadeleri olarak yorumlanabilir (………..…………..) daha öncesinde de metafizik, varlığı tek tek nitelikleriyle değil de bir bütün olarak kavramayı ve anlamlandırmayı amaçlayan felsefe disiplinidir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Ontoloji
Soru Açıklaması
13.
Tarihin babası olarak nitelendirilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Herodotos
Soru Açıklaması
14.
Merkezi Vatikan’da bulunan ve Ortaçağ boyunca tüm devletlerin otorite olarak tanıdıkları, eğitimden kültüre, ekonomiye, hatta savaşlara dek Avrupa’yı ilgilendiren her şey üzerinde başlıca söz sahibi olmuş bir kurumun adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Katolik Kilisesi
Soru Açıklaması
15.
Bir bilim alanı olarak tarih felsefesi ne zaman ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" 19. yüzyıl
Soru Açıklaması
16.
Antikçağ’a ilişkin benimsenen düşünceleri ve felsefeyi, “bulunmuş bir doğru” diye nitelendiren Ortaçağ düşünürlerinin görüşlerinden bu çağa ilişkin hangi sonuca ulaşılır?
Doğru Cevap: "B" Bazı düzeltmeler yapıp işledikleri
Soru Açıklaması
17.
“Derin ve uzayan bunalım koşullarında insanın, toplum ve insanlığın nasılı, niçini, nereden gelip nereye gittiği üzerinde düşünme ve inceleme eğilimi artmaktadır,” diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pitirim Sorokin
Soru Açıklaması
18.
Demokrasiyi “bozuk” yönetim biçimlerinden sayması, Platon’ un sonraki süreçlerde hangi siyaset zihniyetinin düşünsel temellerini atmakla suçlanması gibi sonuçlar doğurmuştur?
Doğru Cevap: "B" Totaliter
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tarih felsefesiyle ilgilenmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Patrick O'Brien
Soru Açıklaması
20.
Yeni Bilim’de doğruluğun bilgisi için tek sağlam kalkış noktası, verum ile factum’un birbirlerine geçtiği ve dönüştüğü “toplumsal-sivil dünya”nın bizzat kendisi olarak gösterilmektedir.Cümlede geçen verum ve factum ne anlam taşır?
Doğru Cevap: "A" Doğru ile olgu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.