Tarih Felsefesi 1
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Descartes’ın, Metot Üzerine Konuşma adlı yapıtında tarihe ilişkin serimlediği yaklaşımlarla birbirinden ayrılmasında yarar gördüğü dört noktadan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Spekülatif-Metafizik Tarih Tasarımı
Soru Açıklaması
2.
Ruh Kasidesi adlı yapıt aşağıdaki hangi düşünürün eseridir?
Doğru Cevap: "A" İbn Sînâ
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi tarihsel bilgiye eleştirel bakan filozoflardan Nicholas Malebranche'in savunduğu düşüncelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Tarihçiler siyasetçilerin etkisi altındadır
Soru Açıklaması
4.
Olayların gerçek nedenleri ile anlatılması gerektiğini savunan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Niccolo Macchiavelli
Soru Açıklaması
5.
İbn-Haldûn’nun “Et-Tâ’rîf” isimli eseri içerik olarak ne anlatmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Dünya Tarihini
Soru Açıklaması
6.
Aydınlanma döneminde aşağıdakilerden hangisi, Avrupa düşüncesinin en belirgin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Şüphe
Soru Açıklaması
7.
Horovitz’e göre, Arap literatüründe Peygamber’in söz ve davranışlarının kaynakları sayılması gereken alanlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hadis, siyer ve tefsir
Soru Açıklaması
8.
Kuzey Afrika’da, özellikle Mağrip bölgesinde yaşayan kabilelerin genel adına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Berberi
Soru Açıklaması
9.
İnsan doğasının en önemli özelliklerinden biri de korunmaya-varlığını sürdürmeye duyduğu gereksinimdir. Bu gereksinimi karşılamak üzere de insanlar, toplum halinde yaşar ve birbiriyle dayanışma içinde olurlar. Bu dayanışma ruhu için İbn Haldûn hangi terimi kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Asabiyet
Soru Açıklaması
10.
El-İsfahânî’nin “ilim ve akıl ile gerçeği yakalama” olarak tanımladığı terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hikmet
Soru Açıklaması
11.
Yapılmış işlerin anlatımı, hangi düşünür tarafından “tarih bilimi” dendiğinde anladıkları şey olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Hegel
Soru Açıklaması
12.
Tarih yazıcılığının ahlâk dersleri vermeye ve kıssadan hisse çıkarmaya yönelik tutumdan kurtulup olayları gerçek nedenleriyle anlatması gerektiğini ileri süren ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Niccolo Macchiavelli 
Soru Açıklaması
13.
Descartes’ın felsefesindeki ruh ve beden olarak ifade edilen iki sonlu töz, Malebranche felsefesinde nasıl bir ara neden ile bir araya gelir?
Doğru Cevap: "A" Tanrı’yı ara neden olarak görür.
Soru Açıklaması
14.
Rönesans ile ilgili önemli noktalardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Çok seslilik
Soru Açıklaması
15.
Macchiavelli’nin “tarih yazıcılığı” hakkındaki görüşleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tarih gerçek nedenleri ile anlatılmalıdır.
Soru Açıklaması
16.
Tanrı inancından vazgeçmemiş olan ve kayra kavramını anahtar kavram olarak eserinde kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vico
Soru Açıklaması
17.
Tabâkât  hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Peygamber’in yaşam öyküsünün anlatıldığı kitaplara verilen genel addır.
Soru Açıklaması
18.
Historein kavramını ilk kez insanların ve toplumların başından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgi anlamında kullanan tarih düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Herodotos
Soru Açıklaması
19.
I. Historia Ecclesiae  II. Historia Materiae III. Historia Divina  IV. Historia Naturalis V. Historia Civilis Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 16. Yüzyıldaki historia türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi doğanın etkileri ve insanın  etkilerinin bilgisini ikiye ayırmıştır?
Doğru Cevap: "B" Thomass Hobes
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.