Tarih Metodu
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Ansiklopediler, Ortaçağ alanında çalışan araştırmacıların, İslâm dünyasının tarihi, coğrafyası, edebiyatı ve kültürü ile ilgili her türlü meselede ilk müracaat etmesi ge- reken eserler arasındadır. Aşağıdakilerden hanhisi bu alanda araştırmacıların istifade edebileceği başlıca ansiklopedilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Encyclopaedia French
Soru Açıklaması
2.
Tarihi bir olayı incelerken, olayın gerçek şekline ulaşmada daima “neden-nasıl” sorularını soran tarih yazımı türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Araştırıcı Tarih
Soru Açıklaması
3.
Bir kimsenin veya kuruluşun adının, unvanının, mahlasının, metal veya başka sert cisimlere ters olarak kazınarak elde edilen nesnelere ..................... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Mühür
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bir menkıbedir?
Doğru Cevap: "B" Menakibnâme
Soru Açıklaması
5.
I. Genellikle çok tanrılı devir ve toplumlara aittir. II. Sözlü kültürün en yaygın olan türleridir. III. Anlatılarında dini kaynaklara referanslar vardır. IV. Eğlendirirken öğretme amacı da güttüğü için kaynak niteliğindedir. Yukarıda bazı sözlü kaynak türlerinin bazı özelliklerine yer verilmiştir. Bu özellikler arasında bahsi geçmeyen sözlü kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hikâyeler
Soru Açıklaması
6.
Hangisi bir çeşit mobilyadır?
Doğru Cevap: "C" Kine
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki hangi isim ile Klasik Roma tarihçiliğinin başladığı söylenir?
Doğru Cevap: "C" Sallustius
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi Ortaçağ tarihi araştırmalarındaki sorunların araştırılmasında kullanılan metod ve kaynaklar hakkında eser veren öncü yazarlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Gylua Moravcsik
Soru Açıklaması
9.
Bilindiği üzere her dönemin yazı biçimi farklı olabilir. Bu bağlamda aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında devletin resmi yazısı olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Rık’a
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesinin adı ve yayımlanmaya başlama tarihidir?
Doğru Cevap: "A" Takvim-i Vekâyi- 1831
Soru Açıklaması
11.
Roma'da tarihçilerin yazdıkları tarih tutanaklarına ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "B" Annales
Soru Açıklaması
12.
Modern tarih yazımının en etkin tarzı olan “Araştırıcı Tarih” yazımı aşağıdaki tarihçilerden hangisi ile başlar?
Doğru Cevap: "E" Voltaire
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki eserlerden hangisi kaynak değeri bakımından zayıf olan materyallerdir?
Doğru Cevap: "C" Efsaneler
Soru Açıklaması
14.
Türkler hakkında Bizans kaynaklarında yeralan kayıtlar aşağıdaki yazarlardan  hangisi tarafından toplanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gyula Moravcsik 
Soru Açıklaması
15.
Eski Önasya kültür dünyasının önemli keşiflerinden biri olan ve yaklaşık 30 bin tablet ya da fragmanı aşan Hititlere ait arşiv aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Boğazköy
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hayali ve gerçek olayların iç içe geçtiği halk edebiyatı ürünüdür?
Doğru Cevap: "E" Efsaneler
Soru Açıklaması
17.
Roma İmparatoru Augustus’un icraatını anlattığı anıt hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ankara Anıtı
Soru Açıklaması
18.
İlhanlılar zamanında hangi takvim kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Takvîm-i Hânî
Soru Açıklaması
19.
Tarihi araştırmayı “beşeriyetin bütün hayatını yeniden canlandırmak” olduğunu ileri süren Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Fuad Köprülü  
Soru Açıklaması
20.
Yazma eserlerde yazılış tarihi genellikle kitabın hangi kısmında bulunur? 
Doğru Cevap: "E" Ferağ kaydında
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.