Tarih Metodu
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Jeneoloji kitaplarının temel konusu nedir?
Doğru Cevap: "D" Hükümdar ve hanedan üyelerinin şecereleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İlhanlı hükümdarı Gazan Han (1295-1304) zamanında güneş esasına dayanan ve daha çok malî alanda kullanılmak üzere ihdas edilmiş bir takvimdir?
Doğru Cevap: "A" Takvîm-i Hânî
Soru Açıklaması
3.
Eskiçağ tarihi hangi yüzyıl aralığını kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "A" M.Ö. 3200- M.S. VII.
Soru Açıklaması
4.
Günümüzdeki sosyal bilim yöntemleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Pozitivist-Yorumlayıcı-Eleştirel
Soru Açıklaması
5.
Dr. Adnan Adıvar başkanlığında bir heyet tarafından yayınlanmaya başlanan ve İslâm dünyasının dili, tarihi, edebiyatı ve kültürüyle ilgili Türkiye’de yayınlanan ilk büyük ansiklopedi olma niteliğini taşıyan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyanın en eski coğrafyacısı olarak tanınan tarihçidir?
Doğru Cevap: "A" Strabon
Soru Açıklaması
7.
İlk Osmanlı madalyası hangi padişah döneminde verilmeye başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" II. Mahmud
Soru Açıklaması
8.
Tarihte şahıs ve özel adları inceleyen dilbilimi dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Onomastik
Soru Açıklaması
9.
“Çalıma alanı ve konusu ne olursa olsun, tarih ve zaman tespiti ve kronolojik hesaplar, tarih araştırmacılarının her zaman karşılaştıkları başlıca güçlükler arasında yer alır.” Yukarıdaki ifadeye dayanarak, tarih araştırmacılarının yaşadığı bu güçlüğün başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisi olarak görülebilir?
Doğru Cevap: "C" Kullanılan takvim türlerindeki çeşitlilik
Soru Açıklaması
10.
I. Keşfu’z-zunûn II. Codex Cumanicus III. Kitâbu hilyati’l-insân ve’l-helbeti’l-lisân IV. Senglah Yukarıdaki eserlerden hangisi Türkçe’nin tarihi sözlüklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi devletlerin doğuşu, gelişmesi, birbirleriyle ilişkilerini konu alan tarih türüne verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Siyasi Tarih
Soru Açıklaması
12.
I.Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır. II.Yaklaşık olarak M.Ö. 3200 yıllarında ortaya çıkmıştır. III. Kil tabletler üzerine yazılmışlardır. IV. Çiviyazısı olarak bilinmektedir. Yazının ilk defa ortaya çıkışıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı kitabın yazarı  aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Emile Durkheim 
Soru Açıklaması
14.
Antik dönemde, yarışmalarda galip gelen atlet ve müzisyenlerinin isimlerinin yazıldığı yazıtlara ne ad verilmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Agon
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tarihsel gelişimin akışını belirleyebilmek için elimizde var olan her türlü olanağa verilen addır? 
Doğru Cevap: "A" Kaynak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi halkların kültürlerini inceleme konusu yapan bilim dalıdır?
Doğru Cevap: "E" Etnoloji
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi halkları ve onların örf ve adetlerini kısaca kültürlerini inceleme konusu yapan bilim dalıdır?
Doğru Cevap: "A" Etnoloji
Soru Açıklaması
18.
Olayların yıllara göre yazımı anlamına gelen Vekayinameler (Kronikler) türünün ilk örneğini veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Piskopos Eusebios
Soru Açıklaması
19.
Antik Yunan’da kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Polis
Soru Açıklaması
20.
I   - Tarihi yer, kişi ve olaylar ile ilgili efsaneler. II  - Dini konular ve yaratılışla ilgili efsaneler. III - Olağanüstü varlıklar ile ilgili efsaneler. IV - Doğa, çevre, hayvan vs. ile ilgili efsaneler. Yukarıdakilerden hangisi konularına göre efsane ve mitos sınıfları arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.