Tarih Metodu
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi sağlam yüzeyler üzerine yazılan; bugün ya bağımsız bir şekilde veya bir yapının üstünde tespit edilen yazılar ile uğraşan bilim dalıdır?
Doğru Cevap: "C" Epigrafi
Soru Açıklaması
2.
“Alp Er Tunga, Altın Çüş, Kambar Batır, Manas, Köroğlu” gibi Türk eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Destanlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi eskiçağ tarihi birincil yazılı kaynakları arasındadır?
Doğru Cevap: "A" Sikke
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki aşamalardan hangisinde  "insan düşüncesi sosyal veya fiziksel tüm olgu ve olayları soyut güçlerle açıklamaya çalışır" olarak ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Metafizik aşama
Soru Açıklaması
5.
Eserlerinde; olayları irdelemeyi tarihin merkezine oturtur. Kitabında özellikle Kuzey Afrika toplumlarının oluşumlarını  anlatırken, bu toplumların, üretim tarzlarını , töre ve kurumlarını yani toplumların alt ve üst yapılarını  inceleyerek yeni bir tarz ortaya koyan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbni Haldun
Soru Açıklaması
6.
......................., tarih içinde insanın yaptıkları, ürettikleri ve davranışları ile ilgilenir. Yukarıdaki boşluğa hangi bilim dalı gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Antropoloji
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki şıkların hangisinde pozitivist sosyal bilimin iki önemli temsilcisi bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Emile Durkheim- Auguste Comte
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tarih içinde basılan paraları inceleyen bilim dalıdır?
Doğru Cevap: "D" Nümizmatik
Soru Açıklaması
9.
Ortaçağ tarihi araştırmalarında İslâm dünyasındaki yer adları ve yerleşim yerleriyle ilgili bilgiler için kullanılan en önemli kaynak eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mucemü'l-Buldân
Soru Açıklaması
10.
İlk çağda heykeller, seramik eşya, günlük yaşamda kullanılan araçlar hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kaynak olarak değerleri vardır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıda verilen bölgelerden hangisi Eski Önasya sınırları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hellen-Atina
Soru Açıklaması
12.
"Tarihçi inceleme konusu yapılan tarihin ve dönemin belge çeşitlerini, yazım kurallarını, kullanılan özel işaretleri, kısaltmaları, bunların isimlendirilmelerini, hatta kâğıt ve mürekkebin cinsini bile öğrenmelidir." şeklinde bir cümle duyduğumuzda tarihçinin hangi konuda kendisini geliştirmesi gerektiğini öğrenmiş oluruz?
Doğru Cevap: "C" Diplomatik
Soru Açıklaması
13.
Vekayinâmeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" En eski örneği M.S. 4. yüzyılda Anadolu'da görülmüştür.
Soru Açıklaması
14.
........................, insanı ve doğayı kavramak ve algılayabilmek için girişilen zihinsel araştırmaların veya düzenli fikirlerin ve görüşlerin bütünüdür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Felsefe
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda verilen eserlerden hangisi dünyada islami yazmaların bulunduğu kütüphanelerin yazma kataloglarına giriş niteliğinde bir çalışmadır?
Doğru Cevap: "D" World Survey Of Islamıc Manuscripts
Soru Açıklaması
16.
Tarih bilimini kronolojiden ayıran en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sebep-sonuç ilişkisi kurması
Soru Açıklaması
17.
Toplumsal eylemin yorumlanıp açıklanması sürecinde ideal tip olarak bilinen bir kavramsal/yöntemsel aracın kullanılması gerektiğini vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Max Weber
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ İslâm dünyasıyla ilgili jeneoloji çalışmalarında bulunmuş bilim adamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mehmet Altay Köymen
Soru Açıklaması
19.
Dünya'da en çok İslâmî yazma eserin toplandığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İstanbul
Soru Açıklaması
20.
Toplumu bir bütün oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzeten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emile Durkheim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.