Tarih Metodu
Deneme Final Sınavı 3
1.
I. Belli bir dönemin, hükümdarın, şehrin vs. tarihini ele alan özel tarihler II.  Tabakât ve biyografi eserleri III.  Hilkatten başlayarak genellikle Müslüman kavimlerin ve idârelerin tarihlerini ele alan genel tarihler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslâm tarihçiliğinin kaynakları konuları arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
2.
Kara Balgasun yazıtı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Başlangıçtan IX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Uygur tarihini konu alır.
Soru Açıklaması
3.
Antikçağ sikkelerini ekonomik, tarihsel, kültürel ve sanatsal yönleriyle inceleyen Eskibatı temel bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nümismatik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi şehnâmeciliğin başladığı dönemdir?
Doğru Cevap: "B" Fatih devri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihçiliğini önceki dönemlerin tarihçiliğinden ayıran özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Meşrulaştırıcı özelliği artmıştır
Soru Açıklaması
6.
Yaşanan olayları yıllara göre düzenleyerek tarihte "yıllık" örneğini ortaya koyan İlkçağ kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hititler
Soru Açıklaması
7.
Türkçe, Çince, Soğdça olarak üç dilde yazılmış ve IX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Uygur tarihini konu alan yazıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kara Balgasun yazıtı
Soru Açıklaması
8.
Milli Mücadele'ye karşı olumsuz bir tavır almış, 1919'da Ali Kemal tarafından tekrar çıkartılmış ve Atatürk'e karşı sert yazıların yer aldığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Peyam-ı Sabah
Soru Açıklaması
9.
I. Yenisey yazıtları Çin alfabesiyle yazılmıştı. II. VII. yüzyılda yazıldıkları tahmin edilmektedir. III. Yazıtlarda Kırgızların hayat hikâyelerine yer verilir. IV. Eski Türk boylarının yaşayışlarından bahsetmesi bakımından önemlidir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Yenisey yazıtlarıyla ilgili söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" II, III, IV
Soru Açıklaması
10.
Uygurluların mani dinini benimsemesi, aşağıdaki sanatların hangisinde gelişme göstermelerinde etkisi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Resim
Soru Açıklaması
11.
I. Büyük Selçuklu Devleti II. Harezmşahlar III. Moğollar IV. Şeybanîler Yukarıdaki devletlerden hangisi ya da hangileri Genel Türk Tarihi alanında incelenen devletler arasındadır?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
12.
Türkler hakkında Bizans kaynaklarında yer alan kayıtlar aşağıdaki eserlerden hangisinde toplanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Byzantinoturcica, I: Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker, II: Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen
Soru Açıklaması
13.
Türkçe’nin Ortaçağ tarihi araştırmaları açısından en eski ve en mühim tarihî sözlüğü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dîvânu Lugati’t-Türk
Soru Açıklaması
14.
İlk resmi Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Pragmatik (öğretici) tarihin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Olaylardan faydalı sonuçlar çıkarmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tarihin ilişkili olduğu bilim dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fizik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde çıkarılmış özel gazetelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
18.
Tarih-i Dost Sultan adlı kitabı kim yazmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ötemiş Hacı
Soru Açıklaması
19.
Uygurlar aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yunan
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Padişahların günlük hayatlarının anlatıldığı eserlere verilen addır?
Doğru Cevap: "C" Ruznâme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.