Tarih Metodu
Deneme Final Sınavı 5
1.
 • İlahiyata/din bilimlerine yardımcı olmak
 • Hükümdar ve yöneticilere rehberlik etmek
 • Sonraki kuşaklara Osmanlı tarihini aktarmak
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Klasik dönem Osmanlı tarihçilerine göre tarihin temel işlevleri arasındadır?
  Doğru Cevap: "B" I-II
  Soru Açıklaması
  2.
  Aşağıdakilerden hangisi düşmanla yapılan savaş ya da düşman topraklarına yapılan dini nitelikli akınların hikâyelerine verilen addır?
  Doğru Cevap: "A" Gazavatnâme
  Soru Açıklaması
  3.
  I. Pozitivist Sosyal Bilim – Auguste Comte II. Yorumlayıcı Sosyal Bilim – Max Weber III. Eleştirel Sosyal Bilim – Emile Durkheim IV. Yorumlayıcı Sosyal Bilim - Wilhelm Dilthey Yukarıda verilen sosyal bilim anlayışı ve temsilci düşünürleri eşleşmelerinden hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
  Soru Açıklaması
  4.
  Asya Hunları'na ait kaynakların neredeyse tamamında hangi dil kullanılmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Çince
  Soru Açıklaması
  5.
  Ortaçağ İslam tarihinin önemli kaynakları arasında yer alan vakfiyelerden aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez?
  Doğru Cevap: "D" Vakfın ne zaman lağvedileceği
  Soru Açıklaması
  6.
  Çarlık Rusya’sının sonunda ve Sovyetlerin ilk döneminde verdiği eserlerle Orta Asya tarihi araştırmalarının temellerini atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Barthold
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdaki ondokuzuncu yüzyıl tarihçilerinden hangisi eserini, bu dönemde ortaya çıkan eleştirel tarih anlayışının aksine, problem, yöntem ve kaynak eleştirisini dikkate almaksızın yazmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Tayyarzade Ahmet Ata
  Soru Açıklaması
  8.
  XVI. yy. tarihçileri hangi tarihi olayları anlatmamıştır?
  Doğru Cevap: "C" Genç Osman Hadisesi
  Soru Açıklaması
  9.
  Antikçağ’da taş, metal, tahta, kil ve seramik gibi sert maddeler üzerine yazılmış yazıtların incelendiği bilim dalına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Epigrafi
  Soru Açıklaması
  10.
  Kırımlı İsmail Gaspıralı’nın önderliğinde eğitim reformu hareketi olarak başlayan hareketin adı nedir?
  Doğru Cevap: "B" Ceditçilik
  Soru Açıklaması
  11.
  Osmanlı devleti zamanında çıkan ilk özel/sivil gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Tercüman-ı ahval
  Soru Açıklaması
  12.
  I. Tarihî, dinî ve siyasî etkilerin bir sentezidir. II. Tarih, edebiyatın bir ürünü olarak görülür III. Üslûp unsuru ön plandadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihçilik dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" İran Tarihçiliği
  Soru Açıklaması
  13.
  Tarih, yaşanmış ve yaşanan hayatın her yönünü konu edinir düşüncesinin aksine tarih içindeki olayların tamamen iktisadî etkenler ile gerçekleştiğini savunan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Karl Heinrich Marks
  Soru Açıklaması
  14.
  “Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu” adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "A" Faik Reşit Unat
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi Ceditçilik ile ilgili çalışması bulunan batılı araştırmacılardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" V. V. Borthold
  Soru Açıklaması
  16.
  Cihannümâ adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "D" Neşrî
  Soru Açıklaması
  17.
  Selçuklular zamanından kaleme alınan özel nitelikli tarihler arasında günümüze ulaşan en eski Selçuklu tarihi niteliği Selçuk-nâme hangi tarihte yazılmıştır? 
  Doğru Cevap: "C" 1176
  Soru Açıklaması
  18.
  Bilinen ilk tarihçi kimdir?
  Doğru Cevap: "A" Heredotos
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Uygurların kullandığı alfabelerden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Latin alfabesi
  Soru Açıklaması
  20.
  I. Uluslararası antlaşmalarII. Onurlandırma yazıtlarıIII. Mezar yazıtlarıIV. Adak yazıtlarıV. Evlilik antlaşmaları Yukarıdakilerden hangileri Antik Çağda taş üzerine yazılan yazıtların konuları arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.