Tarihi Coğrafya
Deneme Final Sınavı 2
1.
Tarihi coğrafyanın 1930’lardan sonra girdiği yeni dönem kendi içerisinde dönemlere ayrılmakta ve üç evreye bölünmektedir. 1970’den günümüze devam eden son evre nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "D" Tarihi materyalizm ve idealizmin hümanist perspektifi yansıtan çalışmalar
Soru Açıklaması
2.
Tarihi coğrafyanın ilk örneği veya ilk habercisi sayılan, Heredothos’un Nil Deltası’nın nasıl oluştuğu ve Mısır medeniyeti için önemini ele alan açıklamaları hangi yüzyılda ortaya konulmuştur?
Doğru Cevap: "C" M.Ö. V. Yüzyıl
Soru Açıklaması
3.
“Mekânı ölçme sanatını bilen insan aynı zamanda ona nasıl hâkim olacağını da bilir” sözü ile mekanın siyasi bir yanının da olduğunu ifade eden ünlü filozof hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Herodotos
Soru Açıklaması
4.
 • Veri toplama
 • Araştırma yönteminin belirlenmesi
 • Hipotezlerin belirlenmesi
 • Araştırma sorusunun belirlenmesi
 • Literatür taraması
 • Analiz
 • Yazım
 • Değerlendirme
 • Sentez
 • Modern coğrafyanın temel ilkelerine bağlı olarak yapılan tarihi coğrafya araştırma sürecinin adımları yukarıda verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu süreç doğru sırasıyla dizilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" IV, V, III, I, II, VI, IX, VIII, VII
  Soru Açıklaması
  5.
  Tarihte ilk medeniyetler daha çok hangi bölgelerde yerleşme göstermişlerdir?
  Doğru Cevap: "A" Subtropikal kuşakta
  Soru Açıklaması
  6.
  Canlılar yaşamını yitirdikten sonra proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerde hangi kimyasal değişim meydana gelmektedir?
  Doğru Cevap: "C" Resamizasyon
  Soru Açıklaması
  7.
  Kartezyen düşüncede Rene Descartes’in (1596-1650) fizik ve metafiziği kesin olarak ayırdığı  felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" İkicilik
  Soru Açıklaması
  8.
  Vekayinameler hangi tür kütüphane kaynağıdır?
  Doğru Cevap: "D" Yazılı Kaynaklar
  Soru Açıklaması
  9.
  Araştırma kapsamında yapılacak bibliyografya çalışmasının iyi olması nasıl bir sonuç doğurur?
  Doğru Cevap: "C" Ortaya çıkan çalışmanın niteliğinin iyi olmasını sağlar
  Soru Açıklaması
  10.
  Karbon-14’ün yarılanma ömrü yaklaşık kaç yıldır?
  Doğru Cevap: "E" 5730
  Soru Açıklaması
  11.
  Mekan “akışkan” dır ve her tür toplumsal değişimin aynasıdır diyen; mekanı algılayan bireyin konumunu önemseyen; mekanı algılanmış, tasarlanmış ve yaşanmış olmak üzere üç türe ayıran felsefeci kimdir?
  Doğru Cevap: "D" Lefebvre
  Soru Açıklaması
  12.
  I. Coğrafya araştırmaların merkezinde yer alan mekân ve ilişkili kavramlar II. Geçmişi çalışan tarihi coğrafyacılar III. Tarihi kaynaklarda belirtilen mekânsal ünitelerin aradan geçen uzun zaman neticesinde yerinin ve boyutunun kaybolması Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tarihi coğrafyada yeniden inşa faaliyetinin çok önemli ve gerekli olduğuna gönderme yapan durumlar arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi canlı yaşamının sona ermesiyle ondan kalan fosillerde zamanla meydana gelen değişiklikleri belirleme yöntemine verilen addır?
  Doğru Cevap: "A" Resamizasyon
  Soru Açıklaması
  14.
  Odun kömürü, polen, göller ve buz tabakaları gibi belgeler aşağıdakilerden hangisine dahildir?
  Doğru Cevap: "E" Yer Arşivi
  Soru Açıklaması
  15.
  Tarihi coğrafya araştırmacılarının arazi çalışmalarında öncelikle odaklanmaları gereken şey seçeneklerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "A" İnsan yapımı unsurlar
  Soru Açıklaması
  16.
  Doğal ve beşeri unsurların harita düzlemine aktarılması sırasında kullanılan küçültme oranı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
  Doğru Cevap: "A" Kartografik ölçek
  Soru Açıklaması
  17.
  "Volkanik ve sedimenter kayaçlardan alınan numunelerdeki __________ izotopu uygun şartlarda ölçülerek numunelerin tarihlendirmesi yapılmaktadır." Verilen boşluk seçeneklerden hangisi ile doldurulursa bilgi doğru bir bilgi olur?
  Doğru Cevap: "E" Argon-40
  Soru Açıklaması
  18.
  I.“varv”, ağaç gövdelerinin yatay kesitte incelenerek ağacın kesim tarihindeki yaşının hesaplanabilmesine,  II. “dendrokronoloji” yöntemi, akarsuların çukur yerlerdeki birikim katmanları esas alınarak çökellerin III. “polen analizi” ise tortullar arasında biriken bitki polenlerinin yaşlandırılmasına imkan sağlamaktadır. Yukarıdaki yöntemler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" Yalnızca III
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdaki sosyologlardan hangisine göre mekan üzerinden toplum mekanik ve organik dayanışmalı olmak üzere ikiye ayrılır?
  Doğru Cevap: "C" Durkheim
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi araştırmada ‘Analiz, Sentez ve Değerlendirme’ aşamasının alt basamağıdır?
  Doğru Cevap: "D" Yerleşmelerin lokalizasyonu
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.