Türk Düşünce Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Meşşai filozofların felsefe tasnifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Felsefeyi nazari ve ahlaki ilimler olarak iki ana dala ayırırlar. 
Soru Açıklaması
2.
Fârâbî’nin devletin menşei meselesi üzerinde durduğu ve devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında nasıl oluştuğu meselesinde kafa yorduğu meşhur eserinin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Erdemli Devlet
Soru Açıklaması
3.
İbn Bâcce’nin insanı akli yetkinliklerine göre derecelendirirken ifade ettiği, son yetkinlik hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Su’edâ
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Meşailere göre iç duyulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nazariye
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün fıkha dair yazdığı hukuk kitabıdır?
Doğru Cevap: "C" Bidâyetü'l-müctehid ve nihayetü'l-muktesıd
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi tabiat bilimleri ve matematiksel bilimlerle uğraşan kimseleri gösterir?  
Doğru Cevap: "E" Nuzzâr
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin yaptığı felsefe tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Felsefe (hikmet), bizâtihî Vâcibi Vücûd olan Hakk’ın vücûdunun, vücûd (varlık) olarak bilinmesidir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kindi’ye göre aklın türlerinden bir değildir?  
Doğru Cevap: "E" İhtiyari Akıl
Soru Açıklaması
9.
Farabi’nin her bir ilimin teorik ve pratik açıdan değerini belirtekek eğitim ve öğretimdeki önemine işaret ettiği eser hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İhsâu’l-ulum
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi inanma ve düşünme eylemlerinin kendilerine özgü karakterlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İnanma eylemi olan-bitenin nedenlerine ve muhtemel sonuçlarına dikkat kesilir.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin eserlerinden değildir?  
Doğru Cevap: "A" Nefis Üzerine Kısa Birkaç Söz
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dinde inanma eyleminin kendine özgü karakterik özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Dini metinlerin otoritesine itaat etmek
Soru Açıklaması
13.
İslâm düşüncesi tarihi, dilin belli bir takım formlar veya oyun kuralları içinde kullanım tarihidir. Aşağıdakilerden hangisinde ağırlıklı olarak sembolik dilin kullanıldığı görülmektedir?
Doğru Cevap: "E" Tasavvuf
Soru Açıklaması
14.
Meşşai felsefeye göre aşağıdakilerde hangisi bilginin kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "B" Duyu algıları
Soru Açıklaması
15.
Sistemsel felsefi ekollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "B" Meşşâîlere göre varlık kavramının veya metafiziğin temel üç ilkesi vardır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ıssız bir adada hayata gelen bir insanı temsil etmektedir?  
Doğru Cevap: "E" Hay
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Cemâleddin Afgânî'nin bildiği dillerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İspanyolca
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde bulunan felsefi düşünce akımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşrâkilik
Soru Açıklaması
19.
Hristiyanlaşan İranlılar için Yunancayı ve Hıristiyanlığı öğretmek için açılan mektep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Urfa ve Nusaybin Mektepleri
Soru Açıklaması
20.
Batı ile doğu arasında bir köprü kurmayı deneyen, gelenek ile moderniteyi birbirleriyle uzlaştırmaya çalışan, Mevlana ile Niethzsche gibi birbirine zıt iki düşünüre eserlerinde yer veren fikir adamı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Muhammed İkbal 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.