Türk Düşünce Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Cemâleddin Afgânî’yi savunan yazılar yazmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mehmet Âkif Ersoy
Soru Açıklaması
2.
İslâm düşünce tarihinde Dehriyye akımının temsilcisi kabul edilen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbnü'r-Râvendî
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dilin söyleyebilme gücü kendisini ilmi, felsefi, edebi, hikemi ve hatta argolarda hissettirmemektedir.
Soru Açıklaması
4.
‘Hallac-ı Mansur’un Ene’l-Hak şeklindeki bir mistik sözü Allah’a şirk koşmak olarak ele alınmıştır.’ Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Dil oyunu
Soru Açıklaması
5.
Varlığın zihnimizde kendisini aşmışlık durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ontolojik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “Tehâfüt el-Felâsife” adlı eserin yazarıdır?
Doğru Cevap: "A" Gazzâli
Soru Açıklaması
7.
Elmalılı Hamdi Yazır hangi eserinin önsözünde Allah’ın kendisini affetmesini talep etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Metâlib ve Mezâhib
Soru Açıklaması
8.
İslam düşünürleri tarafından, varlığın dış dünyada kendi başına bir gerçeklik olarak bulunması durumuna ne isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ontik
Soru Açıklaması
9.
En önemli eseri materyalistlere karşı yazdığı “er-Redd ale’d-Dehriyyîn” adlı kitabıdır. Bu eser sağlığında Türkçeye çevrilip bizzat kendisinin yazdığı bir mektup ile II. Abdülhamit’e takdim edilmişti. Hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cemâleddin Afgânî
Soru Açıklaması
10.
“İbn Bâcce insanları aklî suretleri elde etmelerine ve buna bağlı olarak oluşan akli yetkinliklerine göre derecelendirir.” Buna göre aklın konusu olan şeyleri ancak “maddî suretler” aracılığıyla idrak edebilen derece (seviye) aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Cumhur Mertebesi  
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Hermes geleneğinin İslâm düşüncesine tesiri olan birkaç yoldan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Büyücülük
Soru Açıklaması
12.
- İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği - Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturur - Özellikle Astronomi, Matematik, Simya, Astroloji ve Sihrî (okült) düşünceler bakımından zengin ve ileri seviyede bir gelenektir. Yukarıda özellikleri verilen düşünce geleneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hermes Düşünce Geleneği
Soru Açıklaması
13.
İslam’ın siyasal yapısının kurulması aşağıdaki olayların hangisiyle gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamberin Medine’ye hicretiyle
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Descartes
Soru Açıklaması
15.
Her ne kadar kurgusal bir roman olsa da, yine de insan bilincinin kuramsal gelişimi noktasında farklı bir yaklaşımı ön plana çıkaran, ıssız bir adada büyüyen Hayy’ın hikayesinin anlatıldığı “Hayy Bin Yakzan” eserinin yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn Tufeyl
Soru Açıklaması
16.
Kindî, aklı dörde ayırmıştır. Bu sınıflandırmada, insana dışardan etki eden bir güç olmayıp, nefsin fonksiyonu olan tümel kavramlardan ibaret olan akıl türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sürekli Fiil Halindeki Akıl
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Hazm’ın mensubu olduğu mezheptir?
Doğru Cevap: "D" Zahirilik
Soru Açıklaması
18.
I. Hakkın Sesleri II. Berlin Hâtıraları III. Gülistan IV. Hâtıralar Yukarıdakilerden hangisi/hangileri  Mehmet Akif'in Kur'an ve hadis gibi dinin temel kaynaklarından hareket ederek yazdığı eserlerdendir?
Doğru Cevap: "C" I  ve IV
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Bacce’nin felsefe alanında yazdığı eserlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Hay b. Yakzân
Soru Açıklaması
20.
Konstantius kaç yılında İznik’te Hıristiyanların kilise kurmalarına izin verdi?
Doğru Cevap: "D" 325
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.