Türk Düşünce Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre nefsin varlığının ispatı olarak ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Bir kişinin dalmış bir şekilde kendi kendine konuşması
Soru Açıklaması
2.
Bünyesinde “Hüküm yalnızca Allah’ındır” şeklinde özetlenebilecek yaklaşımlarının gerisinde ‘Allah’ın kelamının anlaşılması için gereken her şey yine kelamın kendisindedir’ şeklindeki bir varsayımı bulunduran en dikkat çekici grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Haricilik  
Soru Açıklaması
3.
Hemedan yakınındaki Esedabad'da doğmuştur. 10 yıllık eğitim-öğretim neticesinde, İslâmî ilimleri özümsemiş, bu esnada felsefe ve modern bilimlere ise özel ilgi duymuştur. Anadili Türkçe’nin yanında Çağdaş İslâm Düşüncesi Kişiler ve Görüşler Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Rusça öğrenmiştir. 18 yaşında Hindistan’a gitmiş. Buradan birçok Müslüman memleketlere uğradıktan sonra Mekke’ye yönelerek Hacc ibadetini yerine getirmiştir. Yukarıda hakkında bilgiler verilen ve bir dönem Osmanlı'da Meclis-i Kebir-i Maarifazalığına getirilmiş olan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Cemâleddîn Afgânî
Soru Açıklaması
4.
İslâm’dan önceki zamanlarda ve İslâm bazı belirli merkezlerde öğretilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Süryani Mektebi
Soru Açıklaması
5.
Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn Bâcce
Soru Açıklaması
6.
I. Daha çok dinî metinlerin anlaşılmasına bağlıdır. II. Değerleri ve sembolleri dikkate alır. III. Sebep-sonuç ilişkisiyle olayları açıklamayı amaçlar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri inanma eylemiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
7.
İslâm düşünürü Gazzâlî için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Varlıksal kötümserlik düşüncesine sahipti.
Soru Açıklaması
8.
Kindî’ye göre varlığın değişmeyen ilk sebebinin ve en son gayesinin bilgisini veren ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Metafizik
Soru Açıklaması
9.
İslâm düşünce tarihçileri tarafından ilk İslâm filozofu olarak kabul edilen aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Kindi  
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki okullardan hangisi evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Dehriyye
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “el-Mukaddime” adlı eserin yazarıdır?
Doğru Cevap: "D" İbn Haldûn
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki eserlerden hangisi İbn Rüşd’ün mantığa dair şerh yazdığı eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Îsâğücî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli’nin eserlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" İsla^m’da Daava^-yı Kavmiyyet
Soru Açıklaması
14.
“Felsefe, Allah’ı ve O’nun sanatını bilmektir” diyen Müslüman düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kindî'nin  fizik alanında yazdığı kitaplardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Kitabu’l-ibane
Soru Açıklaması
16.
Gazzâlî’nin tasavvufun ehli olma noktasında bir model olduğunu belirten, müşahede ve huzur hallerini yaşadığını ve böylece en yüce mutluluğa erip, kutsî mertebelere ulaştığını söyleyen Batı Endülüs filozofu kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Tufeyl
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi  meşşâiyye ekolünden gelen filozoflardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Molla Fenari
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesinin yabancı kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çin düşüncesi
Soru Açıklaması
20.
Hangi hareketin bir kolu evrenin ve evrendeki oluş ve bozuluşu açıklamak için kullandığı iki ezeli ilke yani iyilik ve kötülük ilkesine sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Mecusilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.