Türk Düşünce Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
İskenderiye Mektebi ve Kütüphanesi Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz devrinde aşağıdakilerden hangi şehre taşınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Antakya
Soru Açıklaması
2.
Felsefe ve İslâm dini arasında temelde bir zıtlık olmadığını kanıtlamak için büyük çaba gösteren ve özellikle Faslu’l-makâl adlı eserinde yabancı kültürler sorununa açıkça değinen ilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
3.
Batılı düşünce tarihçileri, aşağıdaki hangi İslam felsefesini Yunan tarzı felsefe olarak görmüşlerdir? 
Doğru Cevap: "C" Meşşâiyye
Soru Açıklaması
4.
Katolik Kilisesinin Filistin meselesi hakkındaki menfi tutumunun içyüzüne vakıf olduktan sonra İslâm a girmeye karar veren, Türkçe’ye Jean Paul Sartre ve Marksizm, Sosyalizm ve Ahlak, İslâmiyet ve Sosyalizm adlı eserleri çeviren yazar kimdir?
Doğru Cevap: "A" Roger Garaudy  
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefe okullarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kelam
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünce okullarından birisidir?
Doğru Cevap: "E" Tasavvuf
Soru Açıklaması
7.
İslam düşünürleri tarafından, varlığın dış dünyada kendi başına bir gerçeklik olarak bulunması durumuna ne isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ontik  
Soru Açıklaması
8.
Abduh’a göre kelamî ya da felsefî problemlerin çoğu, irade-i cüz'iye, nübüvvet ve Allah'ın sıfatlarıyla ilgili problemlerde olduğu gibi aşağıdaki hangi şartlardan kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinde inanma eylemi-düşünme eylemi karşıtlığı yanlış  eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal algı- Bireysel algı farklılıklar
Soru Açıklaması
10.
Tarih ve sosyolojiyi bilim olarak kabul eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Haldun
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki okullardan hangisi varlıktaki değişimi sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde sadece tabiatla açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tabiatçı
Soru Açıklaması
12.
Elmalılı Hamdi Yazır hangi eserinin önsözünde Allah’ın kendisini af etmesini de talep etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Metâlib ve Mezâhib
Soru Açıklaması
13.
Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir? 
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd 
Soru Açıklaması
14.
Aristo’nun mantık yazılarının toplandığı ve Arapça’ya “Kitâbül-İbâre” veya “Kitâbü’t-Tefsîr” olarak çevrilmiş eserin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Hermenötik
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İrade İslâm düşünce tarihinde bu tür sorulara verilen cevaplar ile bizlerin bu sorulara vermemiz gereken cevaplar arasında benzerlikler olabildiği gibi farklılıklar olamamalıdır.
Soru Açıklaması
16.
Cemel ve Sıffîn savaşları hangi islam hükümdarı zamanında meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali  
Soru Açıklaması
17.
İslâm düşünürlerinin en asli hedefi nedir?
Doğru Cevap: "B" Hakikat
Soru Açıklaması
18.
İlk İslam filozofu olarak kabul edilen felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakup İbn İshak el-Kindî
Soru Açıklaması
19.
Hangi hareketin Tanrı’yı dışlayarak evreni sadece tabiatın bir eseri olduğu iddiasında bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tabiatçılık
Soru Açıklaması
20.
Endülüs’te bilim ve felsefe hangi hükümdarın saltanat zamanında başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Muhammed bin Abdurrahman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.