Türk Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Gazzâlî'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" İmamu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cuveynî
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’den sonra felsefe ile kelâmı birleştirmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fahreddin Razi
Soru Açıklaması
3.
Tecâribü'l-ümem isimli eser hangi düşünüre aittir?  
Doğru Cevap: "B" İbn Miskeveyh  
Soru Açıklaması
4.
İslâm ilim geleneğinde tarih düşüncesi bakımından en meşhur ve en etkili isim aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" İbn Haldun  
Soru Açıklaması
5.
I. İslâm düşüncesinin sürekli bir sorgulama çabası içinde olması II. İnanma ve düşünme eylemlerini aynı anda gerçekleştirme III. Farklı kültürlerden meşru ölçülerde yararlanma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri  İslâm düşüncesinin rasyonel özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre göçebe yaşamın temel özelliklerinden biridir?  
Doğru Cevap: "E" Özgürlüğe düşkünlük
Soru Açıklaması
7.
Gazzâlî’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere ilk cevap Tehâfütü’tTehâfût adlı eseri de olan hangi alimden gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
8.
İnsanın yaşamı için zorunlu olmayan fakat insanın varlığını kolaylaştıran ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Haci ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
9.
Tarih anlayışı "geçmiş olayları doğru tespit etmek, bunları sebepleriyle açıklamak, nihayet bu olaylara dayanıp gelecek için var sayımlar üretmek" olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması
10.
 Tehâfütü’tTehâfût adlı eseriyle Gazzâlînin filozofları eleştirilerinde haksız olduğunu ortaya koyan Endülüslü filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı düşünürlerinin temelde bir mimar anlayışıyla hareket etmeleri ile oluşan en önemli kaygıyı göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Estetik
Soru Açıklaması
12.
Ahmet Naim’in en dikkat çeken ve üzerinde tartışılan eseri “.......................................................”dir. O burada bir taraftan İslâm kardeşliğini zedeleyecek ırkçı bir çıkışı tenkit ederken bir taraftan da Türkçülüğün Esasları üzerine eleştiriler getirmiştir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" İslâm’da Daava-yı Kavmiyye
Soru Açıklaması
13.
Kimin felsefesi hakkında kilise ve Hıristiyan düşünürlerinin teslise inancının akılla izah edilemez olduğunu güçlendirdiği için, papalık ve din adamları onun yasaklandığına dair birçok ferman yayınlamışlardır?
Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
14.
İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı "Uçan adam" örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Descartes
Soru Açıklaması
15.
“Benim amacım varlıkların hakikatini bilmektir. Bunun için öncelikle bilginin hakikatini, onun ne olduğunu araştırmak gerekir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Gazzâlî  
Soru Açıklaması
16.
Kindî'nin sınıflandırmasına göre insana dışardan etki eden bir güç olmayıp, nefsin fonksiyonu olan tümel kavramlardan ibaret olan akıl türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sürekli Fiil Halindeki Akıl  
Soru Açıklaması
17.
Aristo felsefi sistemi tarafından belirlenen yönlendirilen İslam felsefe okulu hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meşşailik
Soru Açıklaması
18.
İslam felsefesinin Aydınlanma devri ve modern dönem felsefesine olan doğrudan etkisi, aşağıdakilerden hangisi ile desteklenebilir?
Doğru Cevap: "C" Eski dönem tercümelerin, Aydınlanma devri ve modern dönemde de biliniyor ve okunuyor olması
Soru Açıklaması
19.
Gazzâlî’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere ilk ciddi karşı koyuş hangi düşünür tarafından gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd  
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Bîrûnî’nin bildiği dillerden biri değildir?  
Doğru Cevap: "A" Fransızca  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.