Türk Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Günümüze ulaşan tek eseri Hayy b. Yekzân olan Müslüman filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Tufeyl
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vahdet-i vücud (varlığın tekliği) anlayışını savunan düşünürlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Davud el-Kayseri  
Soru Açıklaması
3.
İbn Haldun felsefi bilimleri kaç kısımda toplamıştır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
4.
Hangi düşünürün katkılarıyla felsefe, İslam dünyasında ve Osmanlıda düşünce tarzı olarak yaşamaya devam etmiştir?
Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
5.
‘Kıyas’ yoluyla dini metinlerle kültürel gelenekleri (dilleri) ortak bir rasyonel düşünme konusu haline getirmek isteyen Hanefi, Maliki, Şafi gibi yaygın fıkıh mezheplerine mensup İslâm düşünürlerine tepki göstermiş olan, dinin direk Kurân ve hadislerde yer alan din dilinin açıkça bilinebilir anlamlarına göre varlık ve şekil kazanması gerektiğini düşünen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbn Hazm  
Soru Açıklaması
6.
Batılı bazı filozoflarca da benimsenen "şekilsiz madde” doktrini hangi Müslüman filozofa aittir?
Doğru Cevap: "C" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında felsefeye yöneltilen eleştirilerin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İslâm dininin insan aklına ve düşünceye önem vermesi
Soru Açıklaması
8.
Mahmut Kaya’nın Kindî’nin Risaleleri isimli eserinde onun eserleriyle ilgili çeşitli araştırmacıların yaptığı dökümler sonucunda Kindî'nin yaklaşık olarak kaç eseri vardır?
Doğru Cevap: "D" 277
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ruh hakkındaki görüşlerini Kindî’ye borçludur?
Doğru Cevap: "C" Ebû Süleyman Rabbi b. Yahya
Soru Açıklaması
10.
Gazzali’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere ilk ciddi karşı koyuş ve açıklama hangi filozoftan gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
11.
İbn Haldun’un tarih anlayışında yatan temel değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tahkike dayalı tarih anlayışının tesisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm düşüncesinin Batı’ya geçiş yollarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İslâm eğitimcilerinin batıdaki üniversitelerde eğitim vermeleri
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı düşüncesinde materyalist yaklaşım aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından benimsenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Baha Tevfik
Soru Açıklaması
14.
“Bu alanda hak batıla, doğru yanlışa karışmıştır. Üstün gelenle üstün gelinen (galip ile mağlup) hakkında hüküm vermek mümkün değildir.” Yukarıdaki açıklama  Gazzâlî’nin Makâsıt’ta ele aldığı dört felsefi ilimden hangisini işaret eder?
Doğru Cevap: "E" Tabiîyât
Soru Açıklaması
15.
“Hüküm yalnızca Allah’ındır”şeklinde bir yaklaşım benimseyen ve Allah’ın kelamının anlaşılması için gereken her şey yine kelamın kendisindedir diyen grup hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hariciler
Soru Açıklaması
16.
İbn Tufeyl’i Avrupa'da üne kavuşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Naturalizm ve amprizm cereyanlarının doğuşundaki rolü
Soru Açıklaması
17.
Kindi'nin “Gerçekte nefsin disipline edilmesinden başka bir şey değildir”  olarak gördüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Felsefe
Soru Açıklaması
18.
Atalardan devralınan gelenek ve kurumların muhafaza edilmeye çalışıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "D" Sulh ve istikrar dönemi
Soru Açıklaması
19.
"Doğruluk ve yanlışlık insanın dilini kullanmasına bağlıdır." görüşünü savunan felsefe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Realizm
Soru Açıklaması
20.
Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib kimin eseridir?
Doğru Cevap: "C" Molla Lütfi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.