Türk Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Taşköprülüzade’nin ilimlerin tasnifiyle ilgili kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mevzûâtü’l-ulûm
Soru Açıklaması
2.
Kindî hangi Abbasi halifesinin oğluna özel hocalık yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" El-Muta’sım
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Bacce’nin İbraniceye çevrilen eserlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Kitâb Tedbiri’l-Mutavahhid
Soru Açıklaması
4.
TBMM kararıyla yazdığı ve Türkiye Diyanet Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eseri hem orijinal metin halinde ve hem de sadeleştirilmiş haliyle günümüzde yer alan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
5.
Kındî’ye göre felsefenin pratikteki yararı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Nefs’in bedenle birlikte ortaya çıktığını söyler.
Soru Açıklaması
6.
Latinler ve Batılı Yahudiler arasında Alpharabius, Avennasar, Abunazar, Albunasar ve Albumasar gibi çeşitli isimlerle bilinen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" e) Farabi
Soru Açıklaması
7.
Birlikte yaşama, beraber savunma, sürekli iletişim, beraber yetişme, ölüm ve hastalıkgibi acıları paylaşma Asabiyet bağının hangi türüne girmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kaynaşma
Soru Açıklaması
8.
I. Yaratılış, itibariyle felsefe için gerekli olan zekâ düzeyine sahip olamadıkları II. Düşünce alışkanlıklarına ve metodolojisine sahip olamadıkları III. Felsefe öğretim ve eğitim imkânlarına sahip olamadıkları IV. Objektiflik için gerekli ahlaki olgunluğa sahip olmadıkları İbn Rüşd’e göre insanlar yukarıda yer alan hangi sebeplerden ötürü felsefi çalışmalarda yanlışlar yaparlar?
Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
9.
İkinci Tehafüt’ü yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
10.
Cemâleddin Afgânî nerede doğmuştur?
Doğru Cevap: "A" Esedabad
Soru Açıklaması
11.
Abduh’a göre kelamî ya da felsefî problemlerin çoğu, irade-i cüz'iye, nübüvvet ve Allah'ın sıfatlarıyla ilgili problemlerde olduğu gibi aşağıdaki hangi şartlardan kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki
Soru Açıklaması
12.
Tehâfütü’l-Felâsife adlı eser kim tarafından yazılmıştır?  
Doğru Cevap: "B" Ebu Hamid el-Gazzâli  
Soru Açıklaması
13.
“Şekilsiz madde” doktrini hangi filozofa aittir?
Doğru Cevap: "C" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin Hristiyan filozoflara tesir ettiği konulardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Müzik
Soru Açıklaması
15.
İslam düşünürleri tarafından, bir varlığın zihnimizde bir kavram ve imge aracılığı ile farklı bir gerçeklik olarak yer alması durumuna ne isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ontolojik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi metafizik olarak felsefe yapmamış fakat Batı düşüncesi ile irtibat halinde İslam düşüncesine katkı yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Çağdaş İslam düşüncesinin irdelemek durumunda olduğu konulardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" Kendisini mümkün kılan unsurları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi günümüz için geçerli olan bir takım kavram ya da anlayışları, bu kavram ya da anlayışların söz konusu olmadığı zaman dilimlerinde aramakla ortaya çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Anakronizm
Soru Açıklaması
19.
"Hüküm yalnızca Allah’ındır" şeklinde özetlenebilecek yaklaşımlarının gerisinde "Allah’ın kelamının anlaşılması için gereken her şey yine kelamın kendisindedir" şeklindeki bir varsayım olduğunu ifade eden düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hariciler
Soru Açıklaması
20.
Yunanca yargılama, ayırt etme anlamına gelen krisis sözcüğünden türeyen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eleştiri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.