Türk Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Gazzâlî ilimleri kaç grupta değerlendirmiştir?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
2.
İslâm düşünce tarihçileri tarafından ilk İslâm filozofu olarak kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yakup İbn İshak el-Kindî
Soru Açıklaması
3.
Felsefeye karşı en sert eleştirilerinin kaynağı olarak görülen Tehâfütü’l-Felâsife isimli eseri yazan ve böylece de Tehâfüt geleneği başlatan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Gazzali
Soru Açıklaması
4.
Asabiyet kavramı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "E" Dayanışma ruhu
Soru Açıklaması
5.
Yabancı eserlerin Arapça’ya tercüme girişimi ilk kez aşağıdakilerden hangisi zamanında olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
6.
Felsefeyi “Ruhun, ilim ve amelle terbiye edilmesidir.” diyerek tanımlayan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Hindû
Soru Açıklaması
7.
Kayserili Davud zaman anlayışını hangi eserinde dile getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Nihayetü’l-Beyan fi Dirayeti’z-Zaman
Soru Açıklaması
8.
“İslâm’ın Vaat Ettikleri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Roger Garaudy
Soru Açıklaması
9.
"Felsefe, sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-Sani )yı tanımadır.” şeklinde bir İslami Felsefe tanımlaması yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Düşünülebilir muhteva
Soru Açıklaması
11.
Guillaume d’Auvergne eserlerinde hangi filozofa “Asil filozof” demistir?
Doğru Cevap: "B" İbn Sina’ya
Soru Açıklaması
12.
“Dilleri dünyaya ve varlığa yönelik perspektifler gibi ele alırsak, bu durumda İslâm düşüncesinin içinde doğduğu ve geliştiği dillere nispetle gerçekliği farklı açılardan görme, algılama, düşünme ve ona yaklaşma imkânlarına kavuşuruz” diyen alman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Wilhelm von Humboldt  
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı düşüncesindeki sentezleme çabası, hangi temel yöntemi izlemiştir?
Doğru Cevap: "A" Soyutlama (düşünür kılma) 
Soru Açıklaması
14.
Geldiğimiz noktada Osmanlı düşünürlerinin temelde bir mimar anlayışıyla hareket ettiklerini görebiliriz. Bu anlayışın en önemli kaygısı ‘estetik’tir. Osmanlı düşünürleri için ihtiyaç duydukları estetik ahenk eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sözün estetik ahengi için şiire
Soru Açıklaması
15.
Aristocu çizgiye yakın durarak bilginin kaynağının duyular olduğunusavunan ve Platon’un “doğuştan bilgi” teorisini reddeden İslami düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Farabi
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı'nın İznik'teki ilk medresesinde uzun süre müderrislik yapan ve vahdet-i vücudçu olan Osmanlı düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kayserili Davud
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tales
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi şehirli yaşamın temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Rahat yaşama alışmışlık
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün kullanmış olduğu yorum tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tümdengelim analizi
Soru Açıklaması
20.
Gazzâlî'nin Makâsıt'ında "akıl ve dinle çelişmeyen, inkârı imkansız"  şeklinde tanımladığı felsefi ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Riyaziyât
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.