Türk Düşünce Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
“Peygamberlik bir sanattır” sözü aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "A" Cemâleddîn Afgânî
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’nin filozoflara yönelttiği eleştirilere ilk ciddi karşı koyuşu gerçekleştiren kişidir?  
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd  
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 4 Halife Dönemi’inde İslâm topraklarına katılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Medine
Soru Açıklaması
4.
Bu hükümdarların en meşhuru Sicilya kralı Roger II (1127-1154) hangi yıllar arasında yaşamıştır?
Doğru Cevap: "D" d) 1127- 1154
Soru Açıklaması
5.
İslam dünyasındaki felsefi hareketleri olumsuz anlamda en fazla etkileyen kişi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Gazzali
Soru Açıklaması
6.
Bîrûnî’nin Sanskritçe’den Arapça'ya yaptığı çevirilerden günümüze ulaşan bir örnek aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Tercümetü Kitabi Batencel  
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ten etkilenen Hristiyan filozoflardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Moise de Narbonne
Soru Açıklaması
8.
''Süleymaniye Kürsüsünde adlı'' kitabında fikirlerini sistemleştiren düşünür ve yazar kimdir_
Doğru Cevap: "A" Mehmed Âkif Ersoy
Soru Açıklaması
9.
II. Abdülhamid'in Londra Türk sefîri vasıtasıyla Afgânî’yi İstanbul’a davet ettiğinde sene kaçtı?
Doğru Cevap: "C" 1892
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin Hristiyan filozoflara tesir ettiği konulardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Müzik
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşai dış duyu tasnifinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Tatma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların fizik ve metafizik araştırmalarına verdikleri addır?
Doğru Cevap: "B" Hikmet
Soru Açıklaması
13.
Kindi’ye göre nefsi arınma ve ruhi temizlenme ile varlığa dair tüm bilgi formlarının kendiliğinden belirdiği bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sezgi
Soru Açıklaması
14.
İkinci Tehafüt’ü yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre göçebe yaşamın temel özelliklerinden biri değildir?  
Doğru Cevap: "D" Korkaklık
Soru Açıklaması
16.
I. Gazza^li^ Teha^fütü’l-Felasife adlı eserini yazmıştır.II. Selefi anlayışa sahip ekol ve mezhepler karşı duruşlarını sergilemiştir.III. Bireysel anlamda felsefeye eleştiriler yöneltilmiştir.IV. İbn Rüşd Teha^fütü’t- Teha^fu^t'ü yazmıştır.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eleştiri geleneğinin tarihsel süreçte izlediği safhalar doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" III-II-I-IV
Soru Açıklaması
17.
İbn Sînâ’nın ruhun varlığının, ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat için kullandığı “Uçan Adam” misalini aynen tekrarlamış olan Batılı filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Descartes
Soru Açıklaması
18.
Tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek olan “eş-Şeyhü’r-Reîs” ünvanıyla tanınmakta olan İslam filozofu kimdir?  
Doğru Cevap: "C" İbn Sînâ  
Soru Açıklaması
19.
Havadis a^lemini araştırmak hangi ilmin görevidir?
Doğru Cevap: "C" Ümran
Soru Açıklaması
20.
Kilise ve Hıristiyan düşünürlerinin teslise inancının akılla izah edilemez olduğunu güçlendirdiği için, papalık ve din adamları hangi İslam filozofunun felsefesinin yasaklandığına dair birçok ferman yayınlamışlardır?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.