Türk Göçleri

Türkler tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı ana yurdun dışına göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu Türk göçleri hareketi bir defaya özgü değildir. Milattan önceki dönemlerde başlayıp milattan sonra da sürdürülen büyük bir tarihsel süreçtir.

Bu göçlerin içinde en önemlisi IV. yüzyılda Hunlar tarafından gerçekleştirilen ve Kavimler Göçüne yol açan göç hareketidir.

Türk Göçleri Nedenleri

İklim Değişikliği: Kuraklık nedeniyle otlak ve tarım alanları daralmış buna bağlı olarak da salgın hastalıklar ve hayvan hastalıkları ortaya çıkmıştır. (ekonomik ve sosyal neden)

Nüfusun Artması: Yaşanılan topraklar artan nüfusun ihtiyacını karşılayamamıştır. (ekonomik ve sosyal neden)

İç Çekişmeler: Zaman zaman Türk boyları birbirleriyle mücadele etmiş ve kaybeden Türk boyları göç etmek zorunda kalmıştır. (siyasi neden)

Dış Baskılar: Türkler bağımsızlıkları tehlikeye düştüğünde bir başka toplumun egemenliğinde esir olarak yaşamaktansa başka topraklarda bağımsız olarak yaşamayı tercih etmişlerdir. (siyasi neden)

Türklerin esir olmaktansa göç etmeyi tercih etmesi bağımsızlık duygusunun son derece gelişmiş olduğuna kanıttır.

5) Cihan Hâkimiyeti Fikri: Türkler Tanrı’nın dünyayı yönetme yetkisini kendilerine verdiğine inanmış ve bu yüzden yeni yerler fethetmek için göç etmişlerdir.(siyasi neden)

Cihan hâkimiyeti fikrinin Türklerin savaşçı bir toplum olmasında etkili olduğu savunulabilir.

Türkleri atı evcilleştirmesi ve at arabasını kullanması göçlerin sebebi değil göç edilmesini kolaylaştıran bir etkendir.

Türklerin Göç Ettiği Yerler

Güneydoğuda Çin

Güneyde Hindistan ve Afganistan

Doğuda Mançurya (Çin’in Kuzeyi)

Kuzeyde Sibirya

Batıda

  • Hazar Denizi, Hazar Denizi’nin kuze­yinden Karadeniz bozkırları, Balkanlar ve Orta Avrupa
  • Hazar Denizi’nin güneyinden İran, Mezopotamya ve Anadolu

Göçlerin Sonuçları

Orta Asya’dan göç eden Türkler Anadolu, Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya gibi birçok farklı bölgeye yerleşmiştir.

Türklerin tarih boyunca birçok bölgede yaşamış olması Türk tarihini bir bütün halinde incelemeyi zorlaştırmaktadır.

Değişik bölgelere göç eden Türkler farklı kültürleri etkilemiş ve kendileri de farklı kültürlerden etkilenmiştir.

Göçlerin sonucunda faklı kültürlerle etkileşime girilmiş olması Türk boyları arasında dini, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal farklılıklar meydana gelmesine yol açmıştır.

Göç edilen yerlerde değişik adlarla Türk Devletleri kurulmuştur. (Avrupa Hun Devleti, Selçuklu, Osmanlı gibi)

Türkler göç etkileri bölgeleri devlet yönetimi ve askeri teşkilat bakımından etkilemişler ve bu bölgelere madenciliği tanıtmışlardır.

Göçler sonucunda kendi hayat tarzlarına uymayan coğrafyalara yerleşen ve yabancı milletlerin kalabalık nüfusu içinde azınlıkta kalan Türk topluluklarının genel olarak milli benliklerini kaybettikleri görülmüştür. Örneğin Çin’e, Hindistan’a ve Avrupa’ya yerleşen Türk toplulukları zamanla asimile olmuşlardır.