Türk Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
I. Yeni çağ, savaşlar dönemidir.II. Topçuluk, yeniçağ döneminde gelişmiştir. III. Londra’da ekonomik anlamda yeni yöntemler geliştirilmiştir.Yeni çağı hazırlayan faktörler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I – II
Soru Açıklaması
2.
“Kültür tarihi kavramı, eskiden yüksek kültür anlamına geldiği halde, zamanla aşağıya doğru yayılmış ve aşağı ya da halk kültürünü de kapsamaya çalışmış, yakın dönemlerde ise, yanlamasına genişleyerek güzel sanatları ve bilimleri içine almıştır. Ama sonra güzel sanatların ve bilimlerin popüler karşılıklarını – halk müziği, halk tıbbı gibi- anlatmakta kullanılmaya başlanmıştır”. Bu tanımlamaların sahibi kültür tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Peter Burke
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan kilisesini Tanrı-Devletin yeryüzündeki temsilcisi olarak tanımlayarak bağnaz düşüncenin öncülüğünü yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Augustinos
Soru Açıklaması
4.
Gezegenimizde ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin artması ile dünya uygarlıklarını da karşılıklı etkilemesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dünya kültürel mozaiğinin oluşması
Soru Açıklaması
5.
Avrupa Ortaçağ felsefesi neye dayanır?
Doğru Cevap: "C" Dinsel ve inanç  
Soru Açıklaması
6.
Antik Yunan filozoflarının (Platon ve Aristoteles) düşünceleri Batı’ya ilk kez nasıl ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "D" İslam filozoflarının (İbn-i Sina, Farabi) çevirileri ve yorumlarının Endülüs Devleti aracılığıyla yaygınlaşmasıyla.
Soru Açıklaması
7.
I. Gramer II. Retorik III. Tarih IV. Felsefe V. Ahlak felsefesi VI. Coğrafya Yukarıda verilenlerden hangileri hümanizm düşünesinin eğitim ve öğretim yaptığı konular arasında yer almaktadır?  
Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV ve V  
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Rönesans resminde çizgisel perspektifi kullanan öncü ressam olarak kabul edilir?  
Doğru Cevap: "A" Masaccio  
Soru Açıklaması
9.
4. yüzyılda İskenderiyeli Arius tarafından geliştirilen ve Isa’nın tanrısallığının inkarı üzerine kurulan heterodoks Hıristiyan öğretisine ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ariusculuk
Soru Açıklaması
10.
I. Merkantilizm kavramı 16. Yüzyıldan itibaren 19.yüzyıla dek sürecek olan bir dönemin başlangıcını oluşturur.II. Avrupa’da yaygınlaşması, devletlerin ticaretten sağladıkları gelire ve güçlerine göre değişkenlik gösterir.III. Merkantilizm, dış üreticileri yüksek vergilendirme ve Fransız ticaretini desteklemek adına gemicilerin teşviklendirilmesi gibi özellikler içerir. Merkantalist ekonomi ve ticaret için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I – II –III
Soru Açıklaması
11.
Kültürel etkileşimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Fransa'nın denizaşırı departmanlarındaki yerli halk zamanla arı bir Fransız kültürüne sahip olmuştur.
Soru Açıklaması
12.
Romalı bir devlet adamı olan Cassiodorus Yunanca ve Latince yazılmış metinleri toplayarak bunların çevirisini yapma, kopyalama ve çoğaltma işlerine öncülük etmiştir. Bu çalışma aşağıdaki sonuçlardan hangisini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Avrupa'da bulunan kültürlerin entelektüel geleneğine kaynaklık etmişlerdir.
Soru Açıklaması
13.
Şarlman, hükümdarlığı boyunca, toplumsal yaşamın pek çok yönünü bütünleştiren yeni düzenlemeler getirmiştir ve bu yönden bakıldığında Karolenj dönemi, bütünleşik bir Avrupa fikri için prototip teşkil eder. Toplumun önde gelen entelektüellerinin saray çevresinde toplanarak büyük bir kültürel atılımın gerçekleştirildiği bu dönem ne olarak adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Karolenj Rönesansı
Soru Açıklaması
14.
Karolenj Rönesansı olarak adlandırılan dönemde dil ve eğitimle ilgili bazı yeni düzenlemeler yapılmış, Latince’nin yerel kullanımlarındaki farklılıkları ortadan kaldırarak standart bir yazı dili oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karolenj imparatorluğu içerisindeki farklı halkların ortak bir kültür birliği altında yer almasını sağlamak.
Soru Açıklaması
15.
Albrecht Dürer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Çağın önemli lider ve sanatçılarının portresini yapmış bir Avusturyalı sanatçıdır
Soru Açıklaması
16.
‘İlahi Komedya’nın yazarı kimdir?  
Doğru Cevap: "E" Dante Alighieri
Soru Açıklaması
17.
Bir bireyin yeni kültürlere etkileşimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kültürel çeşitliliğe hiç tepki göstermez
Soru Açıklaması
18.
Istanbulda Bizans  döneminden kalma ünlü eser aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Kız kulesi  
Soru Açıklaması
19.
Bir topluluğun ya da bireyin kendi kültürünün değerlerini yüce ve tek kabul ederek farklı kültürleri kendi değer sistemiyle yargılamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Etnosantrizm
Soru Açıklaması
20.
Rönesans sanatının en önemli özelliği nedir?
Doğru Cevap: "A" Yunan ve Roma dönemi sanatına geri dönüş
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.