Türk Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Hangisi Montaigne’e ait bir eserdir.  
Doğru Cevap: "D" Denemeler  
Soru Açıklaması
2.
I. Sanat hala manastırlar himayesinde ürün vermektedir.II. Vitray ve kitap resimleri yerini yağlıboya tuval resimleri almıştır.III. Aziz ve kral portleri yerini zenginleşen tüccar ailelerin resimleri alır.Yukarıdakilerden hangileri Rönesans dönemi özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kültür tarihçisi Peter Burke’nin yayınlanan kitaplarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Aile Kültürü
Soru Açıklaması
4.
Medici ailesi tarafından yönetilen İtalyan kent devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Floransa
Soru Açıklaması
5.
Kültür tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve yükselişi hangi yıllardan itibaren olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1970’li yıllar
Soru Açıklaması
6.
Ortaçağın önemli eserlerinden biri olan İlahi Komedyayı kim yazmıştır?  
Doğru Cevap: "C" Dante Alighieri  
Soru Açıklaması
7.
  I – Masaccio, eserlerinde perspektif ve chiaroscura tekniğini kullanmıştır. II – Botticelli ve Donetolle, bu dönemde yaşamıştır. III – İnsan vücudunun anatomisi daha gerçekçi ifadeyle anlatılmıştır.  Rönesans dönemi İtalya sanatı için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  
Doğru Cevap: "E" I – II –III  
Soru Açıklaması
8.
Hangisi kapitalizme zemin hazırlayan nedenler arasındadır?  
Doğru Cevap: "B" Reform hareketleri  
Soru Açıklaması
9.
1479’da İstanbul’a gelerek Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapan Venedikli sanatçı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Gentile Bellini
Soru Açıklaması
10.
Toplumsal grupları düzenleyen organik kuralları, düşünsel eğilimleri ve sanatları, gelenek, görenek, inanç ve adetleri, aletleri ve tüketim maddelerini, ahlaksal kuralları, insanların gerçekleştirdiği yetenek ve alışkanlıkları içine alan bütünsel olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kültür
Soru Açıklaması
11.
Neoplatonizm için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Northumbia bölgesinde Hıristiyanlığı yayma hızla gerçekleşiyordu.
Soru Açıklaması
12.
Kültür tarihi, siyaset bilimleri ve siyaset tarihi arasındaki ilişkiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Siyasi söylemler, kültür tarihinin konu alanına girmez.
Soru Açıklaması
13.
Kültür kuramlarını ve buna bağlı olarak kültürel evrim ve kültürel değişimleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kültürel Antropoloji
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kral fiarlman’ın önemli politikası olarak düşünülebilir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa’nın biçimlenmesi.
Soru Açıklaması
15.
I. Bütün kültürler tarih boyunca kültür alışverişinde bulunmuşlardır. II. Kültür etkileşimine göç katkı sağlayamamıştır. III. Kültürel etkileşimler sosyal, siyasal ve ekonomik alanları da etkiler. Yukarıdakilerden hangileri kültürel etkileşimler için doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I. ve III.
Soru Açıklaması
16.
Hiciv ve ironi tarzında yazılan Deliliğe Övgü adlı eserinde bireyin eleştirel düşünce biçimini irdeleyen Kuzey Avrupa Rönesans’ı temsilcisi yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Desiderius Erasmus
Soru Açıklaması
17.
Avrupa’nın güç dengelerinin değişmesiyle ortaya çıkan yeni kapitalist anlayışın etkileri yeni iş kolları, işçi kesimi, çalışma koşulları ve ticarette görülür. Bu dönemde doğan ticari sınıfa ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Burjuvazi
Soru Açıklaması
18.
Hıristiyan dogmatik düşüncenin temelinde hangi düşünür yer almaktadır?  
Doğru Cevap: "D" Aziz Augustinos  
Soru Açıklaması
19.
Merkantilizm kavramı ilk kez kim tarafından adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Adam Smith
Soru Açıklaması
20.
Hangisi Rönesans dönemine ait bilimsel bir devrimdir?  
Doğru Cevap: "B" Kopernik’in teorisi  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.