Türk Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
I. Bütünleşmiş ve tek parça Avrupa oluşturmaII. Batı Roma İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaIII. Dil ve eğitim sistemini yeniden düzenlemeIV. Kavimler Göçünü engellemeV. Sanat anlayışında, özellikle mimaride köklü değişimler yapmaYukarıdakilerden hangileri Kral Şarlman’ın hayal ve amaçlarıdır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve V
Soru Açıklaması
2.
I. Masaccio, eserlerinde perspektif ve chiaroscura tekniğini kullanmıştır.II. Botticelli ve Donetolle, bu dönemde yaşamıştır.III. İnsan vücudunun anatomisi daha gerçekçi ifadeyle anlatılmıştır. Rönesans dönemi İtalya sanatı için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I – II –III  
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki hangi hukukçu ve eğitimci 15. Yüzyılda eleştirel düşüncenin gelişmesinde İtalya’da kentlerde verdiği konferanslarla halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır?
Doğru Cevap: "A" Lorenzo Valla
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi küresel tarih konusu değildir?  
Doğru Cevap: "E" Dünya sağlık sorunları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda kültürel etkileşim konusunda sıralanan ifadelerden hangisi yanlıştır?  
Doğru Cevap: "A" Her toplum genelde tek kültürlüdür.  
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Rönesans döneminde üretilen eserlerde sanatının kendine özgü ve içinde matematiği barındıran düzen ve uyumu gösteren kavram olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Altın Oran
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Fransız Tarihçi Fernand Braudel'in 2. Dünya Savaşı'nda esir tutulduğu Alman kamplarında yazmış olduğu eserin adıdır?
Doğru Cevap: "B" Akdeniz Uygarlıkları
Soru Açıklaması
8.
Kültürlenmenin tek yönlü bir yol izleyip egemen kültür kimliğine bürünerek, ulusal ve yerel kültürleri istila edercesine yok edip saldırgan bir özellik kazanması aşağıdaki durumlardan hangisine neden olur?  
Doğru Cevap: "D" Kültürel çatışma
Soru Açıklaması
9.
Kültürel etkileşim ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I-Hiçbir kültür, etkileşimden, değişimden ve çekişmelerden kendisini koruyamaz. II-Kültürel etkileşimin kökeninde göç olayı her zaman önemli rol oynamıştır. III-Kültürel etkileşimler uzun vadede yerleşik özellik kazanır.
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
10.
  Avrupa’nın en büyük Gotik katedralleri hangi tarihler arasında yapılmıştır?  
Doğru Cevap: "C" 1150-1250  
Soru Açıklaması
11.
Kültüre ilişkin aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
Doğru Cevap: "A" Kültür tüm toplumlarda mutlaka bir birikime dayanmaz
Soru Açıklaması
12.
“Jakob Burckhardt adlı bilim adamı İtalya Rönesans’ını incelediği çalışmasında sadece tarihin önemli bir döneminin belirgin özelliklerini (resim, heykel sanatını, mimarisini, vb.) ele almamış, dönemin temel ekonomik yapısını, toplumsal kurumlarını, toplumsal iletişim biçimlerini ve günlük hayatı da araştırmıştır.” Bu ifade kültür tarihi alanının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kültür tarihinin kökeninde, kültürün yaşandığı ortamı tasvir etme anlayışı egemendir.
Soru Açıklaması
13.
“Kültürel bir etkilenme sürecinde bir kültürün öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesi” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Kültürlenme  
Soru Açıklaması
14.
İtalyan yazar Giovanni Boccaccio’un veba salgınından kaçan bir grup Floransalının birbirlerine anlattıkları öyküler aracılığıyla 14. yüzyıl ortamının canlı bir portresini çizdiği ve realist edebiyatın ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen eserinin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Decameron
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Dante Alighieri'nin kendi yerel dilinde yazdığı ve İtalyan edebiyatının öncü başyapıtlarından biri olan İlahi Komedya’yının konusudur?
Doğru Cevap: "C" Cehennem, araf ve cennete yolculuğu
Soru Açıklaması
16.
Öncelikle ve özellikle mimaride belirginleşen Gotik sanat, nereden başlayarak tüm Avrupa’ya yayılmıştır?  
Doğru Cevap: "E" Fransa  
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Michelangelo Buonarroti’nin resim veya heykellerinden değildir?  
Doğru Cevap: "B" Donatello  
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kültür farklı yönlerden gelen etkilere kapalı ve değiştirelemezdir.
Soru Açıklaması
19.
Dünyevi (Krallık) ve ruhani (Papalık) arasındaki güç mücadelesi aşağıdaki olaylardan hangisiyle müttefikliğe dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "B" Haçlı Seferleri
Soru Açıklaması
20.
  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa ortaçağ felsefesinin temelini oluşturur?  
Doğru Cevap: "D" Dinsel öğretiler  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.