Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
I. İşçi kesimi II. Asker ve sivil bürokrat kesimi III. Köylü kesimi IV. Sermaye ve ticaret kesimi V. Eşraf kesimi Tek parti yönetiminin ekonomik ve toplumsal dokusuna bakıldığında ise ağırlıklı olarak üç kesimden oluştuğu tespit edilebilmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu kesimler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" II, IV ve V
Soru Açıklaması
2.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TpCF)  adını alan muhalefet partisi  hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1924
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 1961 seçimleri sonrası Meclise giren partilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" TİP
Soru Açıklaması
4.
1. Türk Ordusu’nun İstanbul’a girmesi 2. Lozan Barış Antlaşması’nın TBMM’de onaylanması 3. Cumhuriyetin ilanı 4. Ankara’nın başkent olarak kabulü Yukarıdaki olaylar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 2-1-4-3
Soru Açıklaması
5.
I. Anayasa Mahkemesi II. Yüksek Hakimler Kurulu III. Devlet Planlama Teşkilatı IV. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu V. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Yukarıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile kurulanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
6.
I. Ortadoğu Teknik Üniversitesi II. İstanbul Üniversitesi III. Atatürk Üniversitesi IV. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yukarıdaki üniversitelerden hangileri Menderes hükümeti dönemine kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" I.-III.-IV.
Soru Açıklaması
7.
Serbest Cumhuriyet Fırkası, “……..” ve “milliyetçilik” ilkelerini paylaşacak ancak özellikle iktisadi konularda daha “………” bir çizgi izleyecekti.             Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Laiklik-liberal
Soru Açıklaması
8.
Adnan Menderes, siyasi hayatına aşağıdakilerden hangi partiden katılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru Açıklaması
9.
I. Sosyal eşitsizlikler II. Hürriyetperverlik III. Eğitimde bütünlüğün sağlanması IV. Halk hâkimiyeti V. Umumi hürriyetler Yukarıdakilerden hangileri Terrakiperver Cumhuriyet Fırkasının, 58 maddelik programında ve basına açıklanan parti beyannamesinde özellikle önem verilen konular arasında yer almıştır?
Doğru Cevap: "D" II, IV ve V
Soru Açıklaması
10.
Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 7 Ocak 1946
Soru Açıklaması
11.
10 Ekim 1965 genel seçim sonuçlarına göre sandıktan birinci çıkan parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" AP.
Soru Açıklaması
12.
I. Merkez Bankası II. Devlet Demir Yolları III. Makine Kimya Endüstri IV. Denizcilik Bankası V. Devlet Malzeme Ofisi Yukarıdakilerden hangileri Menderes döneminde kurulan ve farklı alanlarda ülkenin ekonomik üretiminde öncü rol oynayan önemli ekonomik kurumlar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" III, IV ve V
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Kongresi’nde alınan kararla doğrudan ilişkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Padişah, Osmanlı’nın mali yapısını da güçlendirmeye çalışmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Muhalif çevreler hangi genel seçim sonrasında Menderes hüku^meti için "azınlık iktidarı" ifadesini kullanmaya başlamışlardır?
Doğru Cevap: "E" 1957
Soru Açıklaması
15.
Kişilerin aile, miras ve eşya hukuku alanlarında geçerli olan dine dayalı hukuk kurallarının yerini laik hukuk kurallarının alması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Medeni Kanun
Soru Açıklaması
16.
Türkiye Birlik Partisi'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cemal Özbey
Soru Açıklaması
17.
Cumhuriyetin ilk döneminde çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanununun amacıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Ortaya çıkan isyanları bastırmak
Soru Açıklaması
18.
27 Mayıs 1960 Tarihinde  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen askeri darbeden sonra  halk oyuna sunulan ilk anayasa aşağıdakilerden hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1961
Soru Açıklaması
19.
I. Seçme yaşı 22 olarak belirlendi. II. Gizli oy-açık tasnif kuralı getirildi III. Seçilme yaşı 25 olarak belirlendi. IV. Her il bir seçim çevresi kabul edildi. V. Nispi temsil ilkesi benimsendi. Yukarıdakilerden hangileri 16 Şubat 1950’de gerçekleştirilen seçim yasasında yer alan değişiklikler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması
20.
Alevilerin Türkiye’de kurduğu ilk siyasi parti aşağıdakilerden hangisi olmuştur?  
Doğru Cevap: "C" Türkiye Birlik Partisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.