Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
İmparator II. İsaakios Angelos hangi tarihte imzalanan anlaşma ile Kılıç Arslan tarafından vergiye bağlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1185
Soru Açıklaması
2.
Keyhüsrev’den sonra tahta oturan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Süleymanşah
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, II. Kılıç Arslan döneminde gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Kilikya Ermenileri Çukurova'da güçlenmişlerdir.
Soru Açıklaması
4.
Türkiye Selçuklu Devleti hangi yıl İznik'i fethetmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1075
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Türkiye Selçukluları için kıyaslanmayacak bir sarsıntı yarattı?
Doğru Cevap: "C" Kılıç Arslan’ın kaybı
Soru Açıklaması
6.
Bizans imparatoru III. Aleksios Angelos Samsun limanını geri almak için faydalandığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Süleymanşah’ın saltanat mücadelesi ve kardeşleriyle meşgul olması
Soru Açıklaması
7.
Muhammed Tapar tarafından azledilen Çökürmüş'ün yerine Musul valisi olarak aşağıdakilerden hangisi tayin edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çavlı
Soru Açıklaması
8.
1100-1207 tarihleri arasında merkez Ahlat olmak üzere, Van Gölü havzasında bir asırdan fazla hüküm süren bir Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlatşahlar
Soru Açıklaması
9.
Marmara kıyısında fethettiği Kios’ta bir donanma inşa ederken, Çaka Bey ve Peçeneklerle ittifak ederek Bizans’ı düşürme planları yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebul Kasım
Soru Açıklaması
10.
Dördüncü Haçlı Seferinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Aleksios ve David Komnenos kardeşler Antakya’da hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir. 
Soru Açıklaması
11.
Sultan Mesud kaç tarihinde vefat etmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1115
Soru Açıklaması
12.
Türkiye Selçuklu Devleti'nde ilk altın para aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde basılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II. Kılıçarslan
Soru Açıklaması
13.
İmparator İoannes Kilikya seferine hangi tarihte çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1137
Soru Açıklaması
14.
XII. yüzyılda Artuklular kaç şube halinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
15.
Anadolu’nun “Türkiye” oluş sürecinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 
Doğru Cevap: "E"  Karadeniz’in kuzeyinden giden Türklerin milli benliklerini kaybetme endişesiyle Anadolu’ya yönelmesi 
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Saltuklular dönemine ait eserlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Divriği Ulu Cami 
Soru Açıklaması
17.
Süryani Mihail, “Malatya Sultanı” ifadesini kim için kullanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Tuğrul Arslan
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, Sultan Mesud'un Emir Gazi'nin vefatı öncesi döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bizanslılar, Alpkara adlı bir komutan idaresinde, küçük bir müfrezenin koruduğu ve Sultan Mesud’un yardım edemediği Denizli’yi ele geçirdiler.
Soru Açıklaması
19.
Danişmendlilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Danişmend Gazi döneminde beylik en parlak zamanını yaşamıştır. 
Soru Açıklaması
20.
Mumyalama anlamında kullanılan bir başka kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tahnit
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.