Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
 • Dulkadıroğulları Beyliği
 • Ramazanoğulları Beyliği
 • Eretna Beyliği
 • Taceddinoğulları Beyliği
 • Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları'nın yıkılışından sonra kurulan beylikler arasında sayılabilir?
  Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması
  2.
  Ioannes’in 1121’de Anadolu’ya girerek almak istediği yer aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Uluborlu
  Soru Açıklaması
  3.
  Türkiye Selçukluları'nın yıkılışından sonra kurulan, XIV. asrın ortalarından itibaren, Kayseri-Sivas merkez olmak üzere, Orta Anadolu’da hüküm süren ve  kurucusu Moğolların hizmetinde bulunan Uygur Türklerinden olan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Eretna Beyliği
  Soru Açıklaması
  4.
  Tokat Gök Medrese'yi kim inşa ettirmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Muineddin Pervane
  Soru Açıklaması
  5.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra kurulmuş bir beyliktir?
  Doğru Cevap: "C" Dulkadıroğulları Beyliği
  Soru Açıklaması
  6.
  Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğol istilası nedeniyle çöküş sürecine girdiği dönemde uç Türkmenleri tarafından kurulan en büyük beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Karamanoğulları Beyliği
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak Moğollar’a vergi verme yani il tutma teklifini kabul eden Türkiye Selçuklu sultanıdır?
  Doğru Cevap: "C" I. Alâaddîn Keykubâd
  Soru Açıklaması
  8.
  Kita^bu’l Leta^ifü’l-Ala^iyye fi’l-Feda^ili’s Seniyye adlı eseri Alaaddin Keykubad'a takdim eden aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Sa^d üz-Zenca^ni^
  Soru Açıklaması
  9.
  Eşrefoğlu beyliğinin kurucusu olan Eşrefoğlu Süleyman Bey, hangi sultan zamanında uç beyiydi?
  Doğru Cevap: "A" III. Gıyaseddin Keyhüsrev
  Soru Açıklaması
  10.
  Moğolların 1242 yılındaki ilk saldırısında başarılı olmalarının en önemli nedeni nedir?
  Doğru Cevap: "A" Babai isyanlarıyla savunmanın zayıflaması
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin yükseliş dönemi mimari eserleri arasında yer almaz? 
  Doğru Cevap: "C" Kışla inşası 
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi I.  İzzeddîn Keykâvus’un Sinop’u fethetmek istemesinin başlıca nedenleri arasında sayılmaktadır?
  Doğru Cevap: "B" İznik ve Trabzon Rumlarının Karadeniz’de irtibatını kesmek
  Soru Açıklaması
  13.
  Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğol istilası nedeniyle çöküş sürecine girdiği dönemde uç Türkmenleri tarafından kurulan en büyük beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Karamanoğulları
  Soru Açıklaması
  14.
  Memlûk kaynaklarına göre, Türkiye Selçuklu Devletinin kaç yılına kadar devam ettiği anlaşılmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" 1318
  Soru Açıklaması
  15.
  I. Alâeddin Keykubâd’ın devlet erkânını tasfiye etmesi ve hükümranlığını güçlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I. Alâaddîn Keykubâd’ı saltanatının ilk yıllarında uğraştıran en önemli meselelerden birisi, ümerayla yaşadığı otorite problemidir.
  Soru Açıklaması
  16.
  Hükümdarların değerli kumaşlardan dikilen ve üzerine şerit halinde ad, unvan, künye ve lâkablarının işlendiği elbiselerine ne ad verilirdi?
  Doğru Cevap: "C" Tıraz
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi Alaaddin Keykubad'ın saltanatı döneminde yapılan seferlerden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Halep
  Soru Açıklaması
  18.
  Türkiye Selçuklularından günümüze ulaşan ilk sikkeler hangi sultana aittir? 
  Doğru Cevap: "C" I. Mesud
  Soru Açıklaması
  19.
 • Anamur
 • Mut
 • Ermenek
 • Silifke
 • Hatîroğlu isyanı başarısızlıkla neticelenmesine rağmen yukarıdaki bölgelerden hangilerinde yaşayan Karamanlı Türkmenleri Moğollara karşı başlatılan isyan dalgasını devam ettirmişlerdir?
  Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdaki beyliklerden hangisi XIII. yüzyılın son çeyreğinde Kastamonu, Sinop ve çevresinde hüküm sürmüştür?
  Doğru Cevap: "D" Candâroğulları Beyliği (İsfendiyaroğulları)
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.