Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Sultan I. Keykavus’un ilk seferi nereye olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Sinop
Soru Açıklaması
2.
Ladik Beyliği'nin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Uç gazisi Mehmet Bey
Soru Açıklaması
3.
II. Keyhüsrev’in meliklik dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Babasına karşı Celâleddin Harizmşah ile ittifak etmiştir. 
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi I. İzzeddi^n Keyka^vus’un babasıdır?
Doğru Cevap: "A" I. Gıyaseddi^n Keyhüsrev
Soru Açıklaması
5.
Sühreverdîliği Türkiye’ye kim getirmiştir ?
Doğru Cevap: "A" Şihabüddin Ömer Sühreverdî
Soru Açıklaması
6.
Türkiye Selçuklu Devletini kimler kurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Kutalmışoğulları
Soru Açıklaması
7.
Selçuklu Devleti hangi savaş sonrasında Moğollar'ın tabiiyetine girmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kösedağ Savaşı
Soru Açıklaması
8.
Amid (Diyarbekir) 1240 yılında fethedildiğinde kimin hakimiyetinde idi?
Doğru Cevap: "C" Eyyübiler'in
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Moğol ordusunu Ayn-ı Câlût denilen yerde yenilgiye uğratan Memlûk komutanıdır?
Doğru Cevap: "A" Baybars
Soru Açıklaması
10.
Eşrefoğlu Beyliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Süleyman Bey Hulagü’dan beylik için yarlığ almıştır.
Soru Açıklaması
11.
Bir yerin vergilerinin elde edilecek gelirlere göre değil de, önceden takdir edilen ve peşin olarak ödenen bir miktar karşılığında birisinin tasarrufuna bırakılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İltizâm
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Alaaddin Keykubad'ın Venedik Dukası ile yaptığı anlaşmanın maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Venedik gemilerinin Türkiye Selçuklu limanlarına sığınmasına da müsaade edilmeyecekti.
Soru Açıklaması
13.
Sultan Mesud’un Bizans taarruzu karşısında kiminle işbirliği içine girmiştir?
Doğru Cevap: "C" Melik Muhammed
Soru Açıklaması
14.
Dulkadiroğulları Beyliği nerede kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Maraş-Elbistan civarında
Soru Açıklaması
15.
II. Haçlı seferi için yeni haçlı ordularının gönderilmesi çağrısına karşılık olarak hangi ülkelerin kralları haçlı yemini etmelerinden ötürü bizzat sefere katılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Almanya-Fransa
Soru Açıklaması
16.
Moğol istilası sonrası,vezir başta olmak üzere nâib-i saltanat ve atabegler sultan tarafından değil İlhanlılar tarafından seçilmeye başlamasının sonuçlarından birisidir? 
Doğru Cevap: "E" Devlet adamlarının icraatları genelde Selçuklu Devletinin ve ülkesinin menfaatlerindençok İlhanlıların menfaatleri doğrultusunda olmuştur.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin vergilerinin peşin olarak ödenen bir miktar karşılığında birisinin tasarrufuna bırakılmasıdır.
Doğru Cevap: "C" İltizâm
Soru Açıklaması
18.
Kösedağ Savaşı kimler arasında olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Moğollar-Selçuklular
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu sultanı Süleymanşah'ın Büyük Selçuklularla mücadelesinin sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Drakon Çayı Anlaşması
Soru Açıklaması
20.
Hârizmliler, neden Türkiye sınırlarını terk etmek üzere harekete geçtiler?
Doğru Cevap: "B" Kayır Han’ın, Sadeddin Köpek tarafından hapse atılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.