Türkiye Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
I. Sultan Mesud,  Kılıç Arslan’ı Elbistan meliki tayin etmiştir II. Melik Muhammed, hiç tahta çıkamamıştır III. Yağbasan, İstanbul'da isyan çıkarmıştır Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Alaaddin Keykubad tarafından fethedilen Kalonoros'un ismi ne olarak değiştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Alaiyye
Soru Açıklaması
3.
İslâm fetihlerinden sonra Yunan felsefesiyle tanışan Müslümanların Aristo mantığı, Aristo ve Platon felsefelerinin Tanrı-Evren-İnsan ilişkisiyle ilgili görüşleriyle Kelâm ilminin konularını anlamlandırmaya çalıştıkları felsefi akıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Meşşailik
Soru Açıklaması
4.
I. Suğdak Kırım Yarımadası’nda ticari açıdan önemli bir liman şehriydi. II. Suğdak’ın fethi için Kastamonu Uç beylerbeyi Hüsameddin Çoban görevlendirildi. III. Suğdak seferi başarıyla neticelendi. IV. Sultan Keykubâd, Sinop üzerinden Anadolu’ya giren-çıkan tüccarların güvenliğini yok eden bu kargaşayı bitirmek üzere, 1225 yılında Suğdak’a bir sefer yapılmasını emretti. Yukarıdakilerden hangileri Suğdak seferine ait doğru bilgilerdir?
Doğru Cevap: "C" I,II,III,IV
Soru Açıklaması
5.
Sultan Mesud ve Melik Muhammed, Ioannes’in hangi sefere çıkmasından faydalanıp Bizans topraklarında fetihlerini genişletmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kilikya
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu döneminde Moğol tahakkümü karşısında başlayan devlete karşı siyasi iç isyanlardan biri olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hatîroğlu
Soru Açıklaması
7.
Karamanoğlu Mehmet Bey, Dalaman civarında yapılan savaşta kimin ihanetiyle yenildi ve öldürüldü?
Doğru Cevap: "B" Ali Bey
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Sultan Han ve Alara Hanı inşa ettiren Selçuklu sultanıdır?
Doğru Cevap: "C" I. Alâaddîn Keykubâd
Soru Açıklaması
9.
Bir ülkede nitelikli siyaset ve devlet adamı yokluğu anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kaht-ı ricâl
Soru Açıklaması
10.
I. Ladik merkezlidir II. Kurucusu Mehmet Bey'dir III. Moğol istilasından sonra ortaya çıkmıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İnançoğulları Beyliği ile ilgi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Haçlı Seferleri ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Selçuklu sultanının Kraliçe Thamara’ya bir elçi ve tehditkâr bir mektup göndermesi
Soru Açıklaması
12.
Hil’at’ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hükümdarların taltif etmek istedikleri kimselere giydirdikleri kıymetli elbise
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularından günümüze ulaşan ilk sikkelerin sahibi ve es-sultânu’l-muazzam unvanı ile bağımsızlığını gösteren hükümdardır?
Doğru Cevap: "E" I. Mesud
Soru Açıklaması
14.
Moğol hükümdarı Mengü Kağan'ın kardeşi Hülagü Han'ın batıya tayiniyle 1256'da kurulan ve 1335 yılında Ebû Sâid Bahadır Han’ın ölümü üzerine yıkılan hanedan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İlhanlılar
Soru Açıklaması
15.
Pervâneoğulları Beyliği hangi bölgede varlığını sürdürmüştür?
Doğru Cevap: "B" Sinop, Bafra, Samsun
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Moğol istilasıyla alakalı değildir?
Doğru Cevap: "E" Sadeddin Köpek'in yönetimde önemli rol oynaması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğol istilası nedeniyle çöküş sürecine girdiği bu dönemde uç Türkmenleri tarafından kurulan en büyük beyliktir?
Doğru Cevap: "E" Karamanoğulları Beyliği
Soru Açıklaması
18.
Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra Moğol istilasına uğramıştır?
Doğru Cevap: "E" 1243 Kösedağ Savaşı 
Soru Açıklaması
19.
Pervaneoğulları Beyliği aşağıdakilerden hangisiinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Sinop
Soru Açıklaması
20.
İnançoğulları Beyliği aşağıdaki beyliklerden hangisi tarafından tarih sahnesinden silinmiştir?
Doğru Cevap: "A" Germiyanoğulları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.