Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Antik Yunan’da uygulanan doğrudan demokrasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Atina’da yetişkin her erkek ve kadın Halk meclisinin(Ekklesia) üyesi olmuştur
Soru Açıklaması
2.
Demokrasi, Yunanca hangi sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluşmuş bir kavramdır?
Doğru Cevap: "C" Halk – İktidar
Soru Açıklaması
3.
Devletlerin ilk tanıştıkları yönetim sistemi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Monarşik yönetim
Soru Açıklaması
4.
Yirmi üç madde ile bir ekten oluşan, yeni devletin ilk anayasası ve ulus egemenliğini benimseyen, TBMM’nin yapısı ve yetkisi ile yerel yönetimleri hükme bağlamış olan Teşkilat-ı Esasiye Yasası TBMM'de ne zaman kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 20 Ocak 1921
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasilerde halkın belli ölçülerde yasa önerisinde bulunma hakkını ifade eden kavramdır?
Doğru Cevap: "C" Halk girişimi
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisiyle mutlakıyet yönetiminden meşrutiyet yönetimine geçilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Kanun-ı Esasi
Soru Açıklaması
7.
Mecliste görüşülen ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ağnam vergisi kanunu
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Parlamentosu hangi tarihte feshedilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 11 Nisan 1920
Soru Açıklaması
9.
İttihatçı, itilafçı, İslamcı, Osmanlıcı, liberal, Bolşevik, çiftçi, işçi, tüccar, aşiret reisi, öğretmen, politikacı olmak üzere pek çok farklı düşünce ve sosyal tabandan ulus temsilcilerini içinde barındırmakta olan TBMM'nin mutlak bir şekilde fikir birliğine vardığı konu aşağıdakilerden hangisiydi?
Doğru Cevap: "A" Vatanın kurtarılması
Soru Açıklaması
10.
“Hilafet-i İslamiye ve Büyük Milet Meclisi” adıyla bir kitap yayınlayarak “Halife Meclisin, Meclis Halifenin” sloganını işleyen milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hoca Şükrü
Soru Açıklaması
11.
II.Mahmut döneminde yasama ve yürütme görevini yapmak üzere oluşturulan meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Meclis-i Hass-ı Vükelâ
Soru Açıklaması
12.
I. Magna Carta ile benzer özellikler taşıyordu. II. Parlamento yasama iktidarına ortak olacaktı. III. Geçerliliği çok kısa sürdü. Yukarıdakilerden hangileri Haklar Dilekçesi ile ilgili doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
13.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ilk maddesi nedir?
Doğru Cevap: "E" Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millette olması
Soru Açıklaması
14.
23 Nisan 1920’de Ankara’da oluşturulan meclis hangi adla açıldı?
Doğru Cevap: "E" Selahiyet-i Fevkaladeye Haiz Meclis
Soru Açıklaması
15.
I. 10 Mayıs 1921'de kurulmuştur II. Başkanlığını Fevzi Paşa yürütmüştürIII. Kurucuları muhafazakarlardır IV. Üye sayısı 261'dir Aşağıdakilerden hangisi I. Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu doğru olarak tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Meclis'in açılışı ile ilgili yapılan hazırlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Uluslararası ajanslara meclisin açılacağının bildirildi.
Soru Açıklaması
17.
Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 8 Nisan 1923’te yayınlanan beyannameye göre hangi adı alacaktı?
Doğru Cevap: "A" Halk Fırkası
Soru Açıklaması
18.
İstiklal Mahkemeleri yurt çapında hangi tarihe kadar çalıştı?
Doğru Cevap: "A" 17 Şubat 1921’e kadar
Soru Açıklaması
19.
1924 Anayasasında gerçekleştirilen hangi tarihteki değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1934
Soru Açıklaması
20.
Siyasal partiler ne zaman seçim sisteminde yapılan değişiklikten sonra ortaya çıkacak ve Tory’ler Muhafazakâr Parti’ye, Whigs’ler ise Liberal Parti’ye dönüşecektir?
Doğru Cevap: "A" 1832
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.