Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin beşiği sayılan ülkedir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
2.
II. Müdafaa-i Hukuk Grubunun en önemli başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Masuniyet-i Şahsiye Kanunu
Soru Açıklaması
3.
"1924 Anayasası iki temel ilke üzerinde inşa edilmiştir. ................... ve .............. esasları baş ilkelerdir." Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere sırasıyla getirilmesi gereken ilkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet - Güçler birliği
Soru Açıklaması
4.
Demokrasi; Yunanca Demos ile Kratos (iktidar) sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluşmuş bir kavramdır. Yukarıda geçen Demos ne demektir?
Doğru Cevap: "E" halk
Soru Açıklaması
5.
 Vatana İhanet Yasası hangi tarihte kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 29 Nisan 1920
Soru Açıklaması
6.
I. Anayasal düzen benimsenmiştir. II. Bireylerin hakları ve özgürlükleri kanunlarca korunmuştur. III. Egemenliğin halka ait olduğu monarşistler tarafından da benimsenmiştir. Fransa'da Birinci Cumhuriyet Dönemi'ne ait bilgilerinde hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
I. TBMM'nin nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Milletvekillerinin ortalama yaşları itibariyle yaşlı bir meclistir
Soru Açıklaması
8.
Atina Demokrasisinde yargı işlevi aşağıda belirtilen yöntemlerden hangisi kullanılarak sürdürülmekteydi? 
Doğru Cevap: "B" Yurttaşlarca seçilen jüri üyelerince
Soru Açıklaması
9.
Yönetime katılma hakkına sahip yurttaşların bir meydanda toplanarak sorunları görüşmesi ve oylarını vermesi esasına dayanan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğrudan demokrasi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi klasik demokrasinin ana unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bireylere sınırsız bir özgürlük sağlaması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi klasik demokrasinin ana unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Halk oylaması
Soru Açıklaması
12.
Değeri 1000 drahmi altında bulunan hukuk davaları kaç kişilik jürilerde görüşülürdü? 
Doğru Cevap: "E" 201
Soru Açıklaması
13.
Lozan Barış Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 24 Temmuz 1924
Soru Açıklaması
14.
Kanun-ı Esasi’nin ilanı İstanbul’da toplanan uluslararası Tersane Konferansı’nın açılışına denk getirildi. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İç işlerimize karışılmasını önlemek
Soru Açıklaması
15.
Yönetime katılma hakkına sahip yurttaşların bir meydanda toplanarak sorunları görüşmesi ve oylarını vermesi esasına dayanan sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Doğrudan demokrasi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in ordu ile siyaseti ayırmak noktasındaki talebi doğrultusunda, milletvekilliğini bırakarak askeri kariyeri tercih eden komutanlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Ali Fuat Cebesoy
Soru Açıklaması
17.
Parlamentoca yapılmış bir düzenleme karşısında belirli sayıda yurttaşın, belirli bir süre içinde bir araya gelerek bu düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için halkoyuna başvurulmasını istemesi ve bu isteğin uygulanmasıdır. Halk kabul ederse düzenleme yürürlüğe girer. Halk kabul etmez ise düzenleme yürürlükten kaldırılır. Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Halk vetosu
Soru Açıklaması
18.
Türk Anayasa Tarihi’nin en uzun süre yürürlükte kalan Anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud döneminde gerçekleştirilen reform hareketlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.